Atelier de crowdfunding – apel de participare / Crowdfunding workshop – open call, 7 octombrie 2015, 9:00-18:00

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for english – – –

RO
– – – – –

APEL DE PARTICIPARE
Atelier de Crowdfunding cu Enric Senabre Hidalgo și Carmen Lozano (Spania)
7 octombrie 2015, 9:00-18:00
Casa Zemstvei Guberniale, Sala Mică, str. Șciusev 103, Chișinău

Asociația Tinerilor Artiști Oberliht vă invită să participați la un atelier de crowdfunding care va avea loc pe data de 7 octombrie, 2015, în Chișinău. Atelierul este organizat în colaborare cu Fundația Goteo (Spania) și oferă artiștilor, activiștilor și diferitor inițiative civice și culturale abilitatea de a identifica metode viabile de dobândire a resurselor necesare pentru activitățile acestora.

Crowdfunding-ul e o oportunitate atractivă de a găsi noi fonduri de finanțare pe lîngă metoda tradițională. Crowdfunding-ul nu este doar metoda de punere a fondurilor colectate în mâinile oamenilor, dar și insrumentul care schimbă în permanență ecosistemul financiar. Această metodă ajută la crearea unor comunități viabile în jurul proiectelor, favorizează coeziunea socială și responsabilitatea împărtășită.
Dacă ai o idee interesantă, sau crezi că ai, crowfunding-ul ar putea fi un bun început – dar înainte de a căuta suport și a lansa o campanie, trebuie sa te asiguri că ai toate elementele necesare bine asamblate.

Atelierul de crowdfunding va oferi:

– informații teoretice și practice despre diferitele tipuri de finanțări colective, care vor ajuta participanții să dobândească abilitatea de a mânui crowdfunding-ul într-un mod dinamic și practic drept o strategie utilă atât pentru finanțarea proiectelor lor cât și pentru promovarea și generarea comunităților create în jurul proiectelor.
– Introducere în abordările de bază, care pot fi criteriile pentru evaluarea campaniilor și cum poți tu să-ți dezvolți propriul proiect într-un mod mai atractiv.
– Instrumente reale pe care participanții pot să le utilizeze pentru a evalua diferite inițiative, conform nivelului de inovație, de proximitate, coerență, etc.
– Inițiere în modul de prezentare a unui proiect online și a modalităților prin care-i poți extinde posibilitățile de succes

Goteo e o rețea socială pentru crowdfunding și distribuție de colaborări (servicii, infrastructuri, micro-însărcinări și alte resurse, menită să încurajeze dezvoltarea independentă a inițiativelor creative și inovative care contribuie la crearea de bunuri comune și facilitează accesul la informație. Ei sprijină proiectele cu obiective sociale, culturale, științifice, educaționale, tehnologice sau ecologice, care generează noi oportunități pentru îmbunătățirea societății și îmbogățirea bunurilor și resurselor comunitare.

Atelierul va fi coordonat de:

Carmen Lozano Bright

carmenlozano_zemos15_patio_square

Este originară din Columbia, dar activează în Spania și Marea Britanie. Carmen s-a stabilit în Madrid în 2012, unde experimentează și cercetează creșterea transformărilor în laboratoarele cetățenești și practicile P2P. Recent s-a alăturat echipei Goteo / Platoniq, o platformă care stimulează creșterea bunurilor comune prin intermediul crowdfundig-ului.
În cursul anului 2015, Carmen e una din cei 25 de beneficiari de granturi oferite de Fundația Culturală Europeană și lucrează la dezvoltarea unui proiect de inițiative de la persoană la persoană, care transformă spațiile publice din Europa de Sud: P2P Plazas : Rețeaua Europeană de Sud.

Enric Senabre Hidalgo

enric-web

Enric e membru al colectivului Platoniq, co-fondator și coordonator de conținut la Goteo, o sursă de rețea deschisă pentru crowdfunding civic distribuție de colaborări. Deasemenea e vicepreședinte la Observatorul pentru CyberSociety și predă New Media și Istoria Culturii Digitale la Universitatea Deschisă din Catalonia, unde susține un master în Societatea Informațională și Științifică.

Program:

Marți, 7 octombrie
09:00-13:00
Partea 1 – o sesiune introductivă despre criteriile de bază care joacă un rol important în evaluarea campaniei de crowdfunding. Vom discuta împreună despre fezabilitatea unei campanii de succes în Goteo.

14:00-18:00
Partea 2 – o sesiune în care vom experimenta cu colectivele de finanțare printr-o serie de proiecte reale. Această parte va arată, în mod analogic, cum o platformă de crowdfunding lucrează prin participarea dinamică.

Pentru a aplica la atelier vă rugăm să trimiteți datele necesare la adresa info@oberliht.com (Lilia Nenescu), pînă la data de 2 octombrie, 2015:
– descrierea succintă a unei idei / proiect pe care dorești să-l dezvolți în cadrul atelierului
– scurt CV cu datele de contact (email, numărul de telefon)

Participarea e gratuită
Atelierul va fi defășurat în limba engleză cu suport de traducere în română

Acest atelier este organizat în cadrul Zilelor Spațiului Public 2015 la Chișinău – un program de ateliere, conferințe, întîlniri și dezbateri publice însoțite de un program cultural, inițiate cu scopul atragerii atenției publicului larg, societății civile și autorităților publice asupra nevoii de a proteja și dezvolta spațiile publice drept parte a unei infrastructuri democratice necesare. Programul ZSP este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Direcției Cultură PMC, Forumului Cultural Austriac și Institutului Adam Mickiewicz din Varșovia.

RU
– – – – –

Ателье по краудфандингу с Энрик Хидалго и Кармен Лозано (фонд Goteo, Испания)

Место: Кишинев, Casa Zemstvei Guberniale, str. Șciusev 103, Chișinău
Дата: 6 октября, 2015

Ассоциация молодых художников ОБЕРЛИХТ приглашает принять участие в ателье по краудфандингу, которое пройдет 6 октября, 2015 в Кишиневе. Ателье организовано в сотрудничестве с фондом Goteo (Испания) и предлагает артистам, активистым и различным гражданским/культурным инициативам возможность найти действующие методы получения необходимых ресурсов для своей деятельности.
Краудфандинг – это возможность находить новые источники финансирования наряду с традиционными методами. Это не только метод передачи собранных средств в руки людей, но и инструмент, постоянно меняющий финансовую экосистему. Этот метод помогает созданию жизнеспособных сообществ вокруг проектов, способствует социальной сплоченности и взаимной ответственности. Если у тебя есть хорошая идея, или ты думаешь, что она хорошая, краудфандинг может быть отличным началом. Но прежде, чем искать поддержку и запускать каманию, надо убедиться, что у тебя хорошо организованы все необходимые элементы.

Ателье будет включать:
– Теоретическую информацию и практику о различных видах коллективного финансирования, которые помогут участникам приобрести навык управлять краудфандингом динамично и практично, что станет полезной стратегией для финансирования их проектов, а также создания и продвижения сообщества вокруг определенных проектов.
– Введение в основные понятия, которые могут быть критериями для развития кампании, а также знания о том, как ты сам можешь развивать свой проект и привлекать других.
– Действующие инструменты, которые участники могут использовать для развития различных инициатив, в соответствии с уровнем инновации, согласованности, практичности…
– Освоение практики в виде презентации проекта он-лайн и способов, за счет которых можно расширить возможности добиться успеха.

Goteo – это сеть для краудфандинга и предоставления сотрудничества (услуги, инфраструктура, микро-задания и другие ресурсы, предназначенные для помощи в независимом развитиии креативных инициатив, работающих на создание общественных благ и облегчающих доступ к информации). Фонд поддерживает социальные, культурные, научные, образовательные, технологические и экологические проекты, создающие новые возможности для улучшения общества, благ и общественных ресурсов.

Тренеры

Кармен Лозано Брайт:

Колумбийка, работающая в Испании и Великобритании. Кармен обосновалась в Мадриде в 2012 году, где занялась расследованием и экпериментами в области роста изменений в гражданских лабораториях, а также практиками Р2Р. Недавно стала частью команды Goteo/Platoniq – платформы, стимулирующей рост общественных благ посредством краудфандинга.
В 2015 году Кармен стала одной из 25 получателей грантов от Европейского культурного фонда. Она работает над развитием инициативного проекта от каждого к каждому, который преобразует общественные пространства южной Европы: P2P Plazas – Южноевропейская Сеть.

Энрик Сенабре Хидалго:

Энрик является членом коллектива Platoniq, соучредителем и координатором по наполнению в Goteo. Также он является наблюдателем в CyberSociety и преподает историю культуры и медийные технологии в Открытом Институте Каталонии. Здесь же он защищает мастерат в области информационного и научного сообщества.

Программа:

Вторник, 6 октября

09:00-13:00
I Часть – введение о базовых критериях, играющих важную роль в развитии кампании по краудфандингу. Обсуждение о проведении успешной программы в Goteo.

14:00-18:00
II Часть – возможность проэкспериментировать с финансовыми фондами с помощью нескольких реальных проектов. В этой части можно будет узнать, как платформа по краудфандингу работает путем динамичного участия.

Для подачи заявок на участие присылайте до 2 октября, 2015 на адрес lilianenescu@gmail.com:

– подробное описание идеи/проекта, которые хотите развить в рамках ателье
– короткое CV с контактными данными (email, телефон)

Участие в ателье бесплатное
Язык мастер класса будет на английском с переводом на румынском

Мероприятие организовано в рамках Коллективных Действий для Общественных Благ – проекта, финансируемого Европейским культурным фондом.

EN
– – – – –

OPEN CALL
Crowdfunding workshop with Enric Senabre Hidalgo and Carmen Lozano
October 7, 2015, 9:00-18:00
Zemstvei Gubernial House, Small Hall
(Sciusev str. 103, Chisinau)

Oberliht Young Artist’s Association cordially invites you to attend the crowdfunding workshop that will take place on October 7, 2015, in Chisinau.This workshop is organized by the Oberliht Young Artist’s Association (Moldova) in collaboration with Goteo Foundation(Spain).
The motivation for organizing this workshop resides in the need to develop, for various participants – artists, activists, civic initiatives – the ability to indentify feasible ways to rise resources in order to support their activities.

Crowdfunding is an attractive complement to traditional funding. That is powerful!
Crowdfunding is not only putting the power of fundraising into the hands of the people, but it’s permanently changing the financial ecosystem. It is also helping create viable communities of people around projects, it fosters social cehesion and shared responsibility.
If you have a great idea, or think you do, crowdfunding may be the way to go – but you need to take steps to ensure you have all the important elements in place before looking for support and launching a campaign.

The crodfunding workshop organized by Goteo offers:

– Theoretical and practical information about the different kinds of collective financing available, helping participants in a dynamic and practical way to get a handle on crowdfunding as a strategy both for financing their projects as well as promoting and generating community.
– Introduction of key issues, how can be the criteria for campaigns evaluations and how can you make your projects more attractive.
– Real tools that participants can use to measure the valuation of initiatives based on the level of innovation, level of proximity, coherence, etc.
– Initiation to the way to present a project online and to give to it the widest possibilites for success.

Goteo is a social network for crowdfunding and distributed collaboration (services, infrastructures, microtasks and other resources) for encouraging the independent development of creative and innovative initiatives that contribute to the common good, free knowledge, and open code. They support projects with social, cultural, scientific, educational, technological, or ecological objectives that generate new opportunities for the improvement of society and the enrichment of community goods and resources.

The workshop will be coordinated by:

Carmen Lozano Bright

Of Spanish and British background but born in Colombia, she lives in Madrid since 2012, where she experiences and researches the rising transformation of citizen laboratories and P2P practices. She’s recently joined the team of Goteo/Platoniq, a platform that incentives the growth of the commons through crowdfunding.During 2015, she’s one of the 25 R&D grantees supported by the European Cultural Foundation and works developing a project on peer-to-peer initiatives that is Transforming public spaces through Southern Europe: ‘P2P Plazas: a Southern European Network’.

Enric Senabre Hidalgo

Is a member of the Platoniq collective, co-founder and content coordinator at Goteo.org, an open source network for civic crowdfunding and distributed collaboration (services, infrastructures, microtasks and other resources) for encouraging the independent development of creative and innovative initiatives that contribute to the common good, free knowledge, and open code. Enric is also vice president of Observatory for CyberSociety and teaches New Media and the history of Digital Culture at the Open University of Catalonia, where he holds a Master’s Degree in the Information and Knowledge Society.

Program:

Tuesday, October 7
09:00-13:00
Part 1 – a session in which we introduce the basic criteria that play a key role in the evaluation of a crowdfunding campaign and will discuss together the feasibility of real successful campaigns in Goteo.

14:00-18:00
Part 2 – a session in which we experiment with collective financing through a series of real projects. This part shows — in analogic mode — how a crowdfunding platform works through dynamic participation.

In order to appy to the workshop please send the following materials to Lilia Nenescu: info@oberliht.com, by October 2, 2015:
– short presentation of the idea / project that you want to put in discussion during the workshop
– short CV with contact details (email, phone)

The participation is free of charge
The workshop will be in English with consecutive translation in Romanian

This workshop is organized as part of the Days of Public Space 2015 in Chisinau – a program of workshops, conferences, meetings and public debates joined by a cultural program, initiated in order to attract the attention of the wide public, of the civil society and public authorities on the need to protect and develop public spaces as part of a necessary democratic infrastructure. The PSD program is supported by the European Cultural Foundation, as part of project Collective Action for the Commons: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Additionally the project benefits from the support of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, the Culture Department of the Municipality of Chisinau, Austrian Cultural Forum and Adam Mickiewicz Institute from Warsaw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s