ateliere / мастер-классы

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

Atelier de Crowdfunding
traineri: Enric Senabre Hidalgo și Carmen Lozano (Goteo / Spania)

7 octombrie 2015
Casa Zemstvei Guberniale, Sala Mică, str. Șciusev 103, Chișinău

Asociația Tinerilor Artiști Oberliht vă invită să participați la un atelier de crowdfunding care va avea loc pe data de 7 octombrie, 2015, în Chișinău. Atelierul este organizat în colaborare cu Fundația Goteo (Spania) și oferă artiștilor, activiștilor și diferitor inițiative civice și culturale abilitatea de a identifica metode viabile de dobândire a resurselor necesare pentru activitățile acestora.

Crowdfunding-ul e o oportunitate atractivă de a găsi noi fonduri de finanțare pe lîngă metoda tradițională. Crowdfunding-ul nu este doar metoda de punere a fondurilor colectate în mâinile oamenilor, dar și insrumentul care schimbă în permanență ecosistemul financiar. Această metodă ajută la crearea unor comunități viabile în jurul proiectelor, favorizează coeziunea socială și responsabilitatea împărtășită.
Dacă ai o idee interesantă, sau crezi că ai, crowfunding-ul ar putea fi un bun început – dar înainte de a căuta suport și a lansa o campanie, trebuie sa te asiguri că ai toate elementele necesare bine asamblate.

Atelierul de crowdfunding va oferi:

– informații teoretice și practice despre diferitele tipuri de finanțări colective, care vor ajuta participanții să dobândească abilitatea de a mânui crowdfunding-ul într-un mod dinamic și practic drept o strategie utilă atât pentru finanțarea proiectelor lor cât și pentru promovarea și generarea comunităților create în jurul proiectelor.
– Introducere în abordările de bază, care pot fi criteriile pentru evaluarea campaniilor și cum poți tu să-ți dezvolți propriul proiect într-un mod mai atractiv.
– Instrumente reale pe care participanții pot să le utilizeze pentru a evalua diferite inițiative, conform nivelului de inovație, de proximitate, coerență, etc.
– Inițiere în modul de prezentare a unui proiect online și a modalităților prin care-i poți extinde posibilitățile de succes

Atelierul se va desfășura în limba engleză

– – –

Atelierul „Creșterea transparenței în domeniul culturii”
Trainer: Raluca IACOB-POP (Asociația MetruCub – resurse pentru cultură, București)
8 octombrie 2015, 9:00-12:00
Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Pe 8 octombrie 2015, între orele 9:00 – 12:00, Asociația Tinerilor Artiști Oberliht, Chișinău organizează un atelier în domeniul politicilor culturale pentru ONG-urile culturale / de probleme urbane din Chișinău.

Atelierul „Creșterea transparenței în domeniul culturii” are drept scop elaborarea, împreună cu reprezentanți ai unor grupuri, inițiative și asociații culturale din Chișinău, a unui document conceptual în privința transparenței finanțărilor din sectorul cultural în Republica Moldova (unei legi ce ar asigura distribuția transparentă a bugetului pentru cultură la nivel local/național).

Documentul conceptual va lua drept model cadrul legal curent din România în domeniul finanțării proiectelor culturale. În special vom studia prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin O.U.G. nr.84/2008 precum și O.G. nr.51/1998, aprobată prin Legea nr.245/2001, modificată şi completată de O.G. nr.2/2008, aprobată prin Legea nr.199/2008.

Ulterior, acest document conceptual va fi dezvoltat într-un proiect de lege care va fi remis cu titlul de propunere de inițiativă legislativă autorităților publice locale și centrale din Republica Moldova.

Atelierul se va desfășura în limba română

– – –

Atelierul „Instrumente legale pentru activiști urbani”
Traineri: Roxana WRING (Asociația „ProDoMo”, București), Vitalie ZAMĂ („Juriştii pentru Drepturile Omului”, Chișinău)
9 octombrie 2015, 13:00-16:00
Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
 

Pe 9 octombrie 2015, între orele 9:00 – 16:00, Asociația Tinerilor Artiști Oberliht, Chișinău organizează un atelier de educație juridică pentru ONG-urile culturale / de probleme urbane din Chișinău.

Atelierul ”Instrumente legale pentru activiști urbani” are drept scop instruirea unor membri ai ONG-urilor și inițiativelor culturale / urbane din Chișinău pe probleme ce țin de legislația din domeniul urbanisticii, spațiul public, cadrul normativ cu privire la patrimoniul cultural, istoric și arhitectural, accesul la justiție, procedura de autorizare a lucrărilor de construcție etc.

De asemenea, activiștii vor fi instruiți în privința unor instrumente și strategii legale specifice: parteneriatul public-privat, procesul de petiționare/solicitare a informației, acțiunea de contestare, acțiunea de intervenție într-un proces.

Atelierul va fi structurat în două părți: în prima parte, trainerii vor face prezentări despre cele mai importante prevederi legale, la nivel național, local dar și internațional, cu privire la domeniile de activitate ale inițiativelor prezente (inclusiv și ținînd cont de experiența și expertiza tranerilor). De asemenea în prima parte, trainerii vor simula cîteva scenarii model: stabilirea unui parteneriat public-privat între organizații și autoritățile publice (cu organizații ca entități private non-profit), scrierea unei petiții, contestarea unei decizii, cererea de intervenție într-un proces.

În a doua parte, trainerii vor oferi consultații legale și de soluționare strategică pe marginea cîtorva cazuri concrete, pregătite în prealabil de inițiativele locale și organizatori (ex. Cafeneaua Guguță, Scuarul Cehov, defrișările ilegale, contrucțiile neautorizate, construcțiile în spații verzi etc.).

Atelierul se va desfășura în limba română

– – –

PublicSpace.Tools – prezentare interactivă cu David JUAREZ și Ale GONZALEZ, Barcelona
9 octombrie 2015, 14:00 – 16:00
(Universitatea Tehnică din Moldova, bd. Dacia 39, Chișinău / Blocul 9, etajul 2, sala 220)

Pe 9 octombrie 2015, între orele 14:00 – 16:00, Asociația Tinerilor Artiști Oberliht, Chișinău, vă invită la o prezentare interactivă cu David JUAREZ și Ale GONZALEZ – PublicSpace.Tools.

Publicspace.tools este un set de instrumente digitale creat pentru a stimula cetăţenii să utilizeze spațiul public într-un mod critic, creativ sau neconvenţional. Este o platformă online multilingvă pentru Europa şi alte regiuni, prevăzută pentru a conecta, a face vizibile şi a promova bunele practici şi permite cetăţenilor să raporteze şi să prevină practicile rele.

Acest instrumentar este orientat spre toţi utilizatorii spaţiului public chiar dacă știm că va fi deosebit de util pentru anumite grupuri de apărare a drepturilor civile şi urbane ce activează în spaţiul public şi sunt deosebit de vulnerabile sub aspect legal. Setul de instrumente digitale este prevăzut pentru a susține implicarea în spaţiul public. De asemenea, prin elaborarea acestui set ne propunem să acordăm oamenilor puterea de a re-defini şi de a modela mediul lor comun.

Structura prezentării interactive:

1. Introducerea generală a proiectului (apr. 40 minute)
– Fundal
– Obiective
– Descrierea interfeţei

2. Discuţii asupra cadrului legal al practicilor spaţiului public (apr. 20 minute)

3. Sesiune practică (apr. 40 minute)
– Sugestii şi îndreptări
– Alegerea cazurilor
– Participanţii utilizează aplicaţia pentru a încărca conţinut

4. Sesiune de reacţii (apr. 20 minute)

Atelierul se va desfășura în limba engleză

– – –

Hmarochos.Jurnalismul digital urban din Kiev, 2011-2015 – prezentare de Taras KAIDAN, Kiev
9 octombrie 2015, 17:00 – 18:00
(Casa Zemstvei Guberniale, Sala Mică, str. Șciusev 103, Chișinău)

RU
– – – – –

Ателье по краудфандингу с Энрик Хидалго и Кармен Лозано (фонд Goteo, Испания)
Место: Zpațiu (ул. А. Щусев, 103, Кишинев)
Дата: 7 октября, 2015

Ассоциация молодых художников ОБЕРЛИХТ приглашает принять участие в ателье по краудфандингу, которое пройдет 6 октября, 2015 в Кишиневе. Ателье организовано в сотрудничестве с фондом Goteo (Испания) и предлагает артистам, активистым и различным гражданским/культурным инициативам возможность найти действующие методы получения необходимых ресурсов для своей деятельности.
Краудфандинг – это возможность находить новые источники финансирования наряду с традиционными методами. Это не только метод передачи собранных средств в руки людей, но и инструмент, постоянно меняющий финансовую экосистему. Этот метод помогает созданию жизнеспособных сообществ вокруг проектов, способствует социальной сплоченности и взаимной ответственности. Если у тебя есть хорошая идея, или ты думаешь, что она хорошая, краудфандинг может быть отличным началом. Но прежде, чем искать поддержку и запускать каманию, надо убедиться, что у тебя хорошо организованы все необходимые элементы.

Ателье будет включать:
– Теоретическую информацию и практику о различных видах коллективного финансирования, которые помогут участникам приобрести навык управлять краудфандингом динамично и практично, что станет полезной стратегией для финансирования их проектов, а также создания и продвижения сообщества вокруг определенных проектов.
– Введение в основные понятия, которые могут быть критериями для развития кампании, а также знания о том, как ты сам можешь развивать свой проект и привлекать других.
– Действующие инструменты, которые участники могут использовать для развития различных инициатив, в соответствии с уровнем инновации, согласованности, практичности…
– Освоение практики в виде презентации проекта он-лайн и способов, за счет которых можно расширить возможности добиться успеха.

Goteo – это сеть для краудфандинга и предоставления сотрудничества (услуги, инфраструктура, микро-задания и другие ресурсы, предназначенные для помощи в независимом развитиии креативных инициатив, работающих на создание общественных благ и облегчающих доступ к информации). Фонд поддерживает социальные, культурные, научные, образовательные, технологические и экологические проекты, создающие новые возможности для улучшения общества, благ и общественных ресурсов.

Рабочий язык ателье: румынский

– – –

Ателье «Повышение транспарентности в области культуры»
Тренер: Ралука Якоб-Поп (Ассоциация «MetruCub – resurse pentru cultură», Бухарест)
Место: Zpatiu (ул. А. Щусев, 103, Кишинев)
Дата: 8 октября 2015, 9:00 – 12:00

Ассоциация ОБЕРЛИХТ устраивает ателье в области культурной политики для кишиневских культурных/городских НПО.

Задача ателье «Повышение транспарентности в области культуры» – разработка совместно с представителями инициатив и культурных организаций Кишинева документа в области прозрачности финансирования культурного сектора РМ (т.е. закона, который бы обеспечивал транспарентное распределение бюджета на культуру как на местном, так и на национальном уровне).

Моделью данного документа послужит действующее законодательство Румынии в области финансирования культурных проектов. В частности будут рассматриваться Закон № 350/2005 касательно режима выделения грантов из общественных фондов на некоммерческую деятельность, представляющую общественный интерес, дополненный и измененный постановлением № 84/2008; а также постановление № 51/1998, утвержденное Законом № 245/2001, измененным и дополненным постановлением № 2/2008, утвержденным Законом № 199/2008.

Затем данный документ будет преобразован в законопроект, который будет предложен в качестве законодательной инициативы местной и центральной власти РМ.

Ателье организовано в рамках Дней Общественного Пространства 2015 (программа включающая в себя мастер-классы, конференции, встречи и общественные дебаты, сопровождаемые культурной программой). Дни Общественного Пространства проводятся с целью привлечения внимания широкой общественности, гражданского общества и местной власти к вопросу необходимости защиты и развития общественного пространства, как части необходимой демократической инфраструктуры. Мероприятие проходит при поддержке Европейского Культурного Фонда и является частью проекта «Коллективные Действия для Общественного Блага»: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/

Также проект поддерживается Министерством культуры РМ, дирекцией по культуре примэрии Муниципия Кишинэу, Культурным Австрийским Форумом и варшавским Институтом Адама Мицкевича.

Рабочий язык ателье: румынский

– – –

Ателье «Законные меры в помощь городским активистам»
Тренеры: Роксана Вринг (Ассоциация «ProDoMo», Букурешть), Виталие Замэ («Юристы по правам человека», Кишинев)
Место: Zpațiu (ул. А. Щусев, 103, Кишинев)
Дата: 9 октября 2015, 9:00 – 16:00

Ассоциация молодых архитекторов ОБЕРЛИХТ организует ателье для НПО в области культуры/городских проблем по теме: юридическое образование.

Ателье «Законные меры в помощь городским активистам» ставит перед собой задачу обучить членов НПО и культурных/городских инициатив Кишинева законодательству в области общественного пространства, градостроительства, культурного, исторического и археологического наследия, доступа к правосудию, процедуре авторизации строительных работ и так далее.
Также активистов обучат некоторым особым инструментам и законодательным стратегиям: частно-общественное партнерство, процесс запроса информации, действия по обжалованию и вмешательству в процесс.

Ателье будет разделено на две части:

– В первой тренеры сделают презентации о самых важных законодательных пунтках на национальном, местном и международном уровнях учитывая области деятельности присутствующих инициатив. Также в первой части тренеры смоделируют несколько сценариев: установление общественно-частного партнерства между организациями и общественной властью; написание петиций; опровержение решений и постановлений; ситуация вмешательства в процесс.
– Во второй части тренеры предоставят консультации в области законодательства и стратегического решения на примере нескольких конкретных случаев, заготовленных заранее местными инициативами и организаторами (например: кафе «Гугуцэ», Сквер Чехова, нелегальные вырубки деревьев, незаконное строительство, строительство в парках и скверах…).

Ателье организовано в рамках Дней Общественного Пространства 2015 (программа включающая в себя мастер-классы, конференции, встречи и общественные дебаты, сопровождаемые культурной программой). Дни Общественного Пространства проводятся с целью привлечения внимания широкой общественности, гражданского общества и местной власти к вопросу необходимости защиты и развития общественного пространства, как части необходимой демократической инфраструктуры. Мероприятие проходит при поддержке Европейского Культурного Фонда и является частью проекта «Коллективные Действия для Общественного Блага»: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/

Также проект поддерживается Министерством культуры РМ, дирекцией по культуре примэрии Муниципия Кишинэу, Культурным Австрийским Форумом и варшавским Институтом Адама Мицкевича.

Рабочий язык: румынский

– – –

Ателье «Общественное пространство.Инструменты»
Тренеры: Дэвида Джуареза и Але Гонзалеза (Барселона)
Место: Молдавский Технический университет, бл. Дачия, 39, блок 9, 2 этаж, аудитория 220
Дата: 9 октября 2015, 14:00 – 16:00

Ассоциация молодых художников Оберлихт (Кишинев) приглашает всех на интерактивную презентацию с Дэвидом Джуарезом и Але Гонзалезом.

Public space.tools (Общественное пространство.Инструменты) – это набор цифровых инструментов, созданных для того, чтобы стимулировать граждан использовать общественное пространство креативно, критически, непривычно. Это мультиязычная он-лайн платформа, созданная для Европы и других регионов, с целью связывать и продвигать практические навыки, а также давать возможность гражданам сообщать и предотвращать опыт неудачных практик.
Данный инструмент создан для всех пользователей общественного пространства, несмотря на то, что особо полезным он является для определенных групп защитников гражданских и городских прав, работающих в общественном пространстве и наиболее уязвимых со стороны закона. Выработка данного инструментария важна и для того, чтобы предоставить людям возможность по-новому определить и сформировать свою общественную среду.

Структура презентации:

1. Представление проекта (40 мин.)

– Введение
– Цели и задачи
– Описание интерфейса

2. Обсуждения законной стороны практик общественного пространства (20 мин.)

3. Практическая часть (40 мин.)

– Поправки и предложения
– Выбор частных случаев
– Заполнение приложения данными

4. Отзывы о работе (20 мин.)

Рабочий язык ателье – английский.

– – –

Ателье «Hmarochos. Городская цифровая журналистика Киева, 2011-2015» – презентация Тараса Кайдана, Киев
Место: Каса Земствей, малый зал, ул. Щусева 103, Кишинев
Дата: 9 октября 2015, 17.00-18.00