conferința / конфереция

– – – читайте ниже на русском – – –

RO
– – – – –

Conferinţa internaţională „Dreptul la oraş/Dreptul la cultură”
Organizatorul conferinţei: Oberliht
Coordonatori: Vladimir US, Vitalie SPRÎNCEANĂ
Locul: Chişinău
Data: 8 octombrie 2015

Motivaţie: Conferinţa „Dreptul la oraş/Dreptul la cultură” urmăreşte să investigheze peisajul schimbător al culturii şi democraţiei în oraşul post-socialist. Aceasta îşi propune să dezvolte o reflecţie asupra următoarei întrebări: cum putem noi – ca lucrători culturali, cetăţeni, cercetători academici, activişti, factori de decizie – să creăm şi să dezvoltăm o democraţie mai inclusivă în oraş, atât în sfera politică, cât şi în cea culturală?
Căderea socialismului în 1989 a însemnat, pentru oraşele din fosta lume socialistă, o transformare masivă a naturii şi dimensiunii autorităţii publice. Pe de o parte, interesele economice puternice, mobilizate de actori locali şi transnaţionali, au început să exercite mai multă presiune asupra structurii oraşelor în creştere, ajungându-se până la situaţia că multe administraţii locale acţionează acum pentru a acomoda interesele de „afaceri” din oraş în mod prioritar, în loc să protejeze interesele cetăţenilor oraşului. Aceste alianţe privat-politice (numite eronat private-publice) au condus la excluderea cetăţenilor din procesul decizional. Încadrăm această problemă în termenul: dreptul la oraş.

Pe de altă parte, din cauza reducerii fondurilor pentru cultură, dar şi din cauza modelelor moştenite de organizare a procesului cultural sau a preferinţelor politice ideologice, administraţiile locale au susţinut de regulă numai anumite forme de cultură (organizate de Uniunile de Creaţie, de exemplu, punând accentul pe folclor şi formele de artă tradiţionale), neglijând în acelaşi timp în totalitate practicile de arte contemporane, precum arta publică şi intervenţiile artistice, proiectele de artă comunitară, dansul contemporan, performance etc. Foarte adesea oraşelor le lipsesc mecanismele de transparenţă asupra modului în care sunt alocate resursele austere pentru cultură. Ca rezultat, sectorul cultural independent este subfinanţat şi lăsat pe cont propriu. Încadrăm acest subiect sub termenul: dreptul la cultură.

Subiecte de discuție:Ce este dreptul la oraş? Cum am putea să majorăm participarea cetăţenilor la procesul decizional de la nivelul vecinătăţii până la nivelul întegului oraş? Cum putem mări transparenţa autorităţilor? Cum putem să facem instituţiile mai deschise la dialog şi să reacţioneze mai mult la cererile cetăţenilor? Cum am putea imagina instituţii noi pentru ca dreptul la oraş să devină realitate?

Care este rolul culturii în avansarea democraţiei în oraş? Cum poate cultura independentă să devină un instrument puternic pentru schimbare socială? Cum să le oferim tuturor acces liber, nelimitat şi sustenabil la bunurile culturale? Care sunt cele mai bune practici pentru a asigura sustenabilitatea sectorului cultural independent?

Aceste întrebări (şi încercările de a răspunde la ele) sunt subiectele conferinţei „Dreptul la oraş/Dreptul la cultură”, care urmează să aibă loc la Chişinău, pe 8 octombrie 2015.
Scopul: Scopul acestei conferinţe este să adune împreună creatori de politici, activişti, lucrători culturali, practicanţi şi cercetători academici implicaţi în mişcările dreptul la oraş/dreptul la cultură. Ei îşi vor împărtăşi ideile, experienţele şi vederile asupra unor subiecte precum politicile democratice urbane, controlul social şi transparenţa, inovaţia instituţională la nivel de guvernare, bunurile comune, cultura şi democraţia în oraş.

Scopul acestui eveniment este unul dublu. Pe de o parte, el va contribui la introducerea acestor subiecte pe agenda publică a Chişinăului. Activişti locali, lucrători culturali şi factori de decizie se vor familiariza cu subiectele şi practicile legate d dreptul la oraş. În acest mod va fi realizată o conexiune între contextul Chişinăului şi experienţele şi practicile regionale. Pe de altă parte, evenimentul va ajuta la crearea de poduri şi reţele de colaborare între activiştii locali şi activişti din alte regiuni.

PROGRAM
Descărcați programul conferinței în format PDF

13:00-13:45
Dreptul la oraş: de la teorie la practică
vorbitori: Vitalie SPRÎNCEANA (MD)
Noțiunea ”dreptul la oraș” a apărut într-un context politico-filozofic specific: cel al revoltelor studențești din mai 1968 în Franța. Henri Lefebvre, cel care a elaborat termenul, se referea la dreptul legitim al locuitorilor orașului de a participa activ la deciziile care afectează dezvoltarea orașului. Din 1968 pînă acum, termenul a ajuns să însemne nu doar un concept teoretic, ci și un program concret de politici, mecanisme și instituții care asigură democratizarea procesului decizional în oraș, participarea cetățenilor, incluziunea vocilor minoritare etc.
Prezentarea va oferi un scurt istoric al sensurilor ”dreptului la oraș” dar și un sumar al practicilor derivate din acest concept în diferite contexte urbane.
Sesiune de întrebări și răspunsuri.

13:45-13:50
Pauză

13:50-14:40
Creșterea participării cetăţenilor la guvernarea urbană
participanți: Vitalii VOZNOI [MD] (Combaterea schemelor de corupție în cazurile de construcții ilegale) , Oleg BREGA [MD] (Microfonul Liber), Dorin CUROȘU [MD] (Inițiative locale în blocurile rezidențiale)
Moderator: Vitalie SPRINCEANA

14:40-15:00
Pauză de cafea

15:00-16:20
Instrumente noi care să permită control civic (creșterea transparenţei în oraş)
Vorbitor: Enric SENABRE [ES] (Goteo) “Goteo: valori civice și consecințele transparenței în crowdfunding”. O prezentare despre avantajele strategiilor crowdfunding, dar și despre provocările legate de anumite aspecte politice, economice și morale ale crowdfunding-ului. Participanți: Vladimir US [MD] (Aici Chisinaul Civic!),Ghenadie BREGA [MD] (Curaj.TV) “Instrumente media de promovare a activismului civic”, Taras KAIDAN [UA] ”(Hmarochos), David JUAREZ [ES] (straddle3.net).
Moderator: Vitalie SPRINCEANA

16:20-17:05
Pauză de cafea

17:05-17:50
Strategii inclusive pentru oraş şi dezvoltarea culturală
Vorbitor: Raluca POP (Metru Cub) [RO]
Strategiile sunt instrumente de politică publică necesare bunei guvernări, pentru care însă adesea nici administrația publică, nici operatorii culturali, nici cetățenii nu sunt pregătiți. Cum creștem asumarea sa de către administrația publică și capacitatea sa de ghida și orienta acțiunile culturale realizate cu fonduri publice? Cum ne asigurăm că o strategie va reflecta binele comun al comunității pe termen lung și despre care comunitate este vorba atunci când vorbim despre o strategie culturală?
Sesiune de întrebări și răspunsuri.

17:50-17:55
Pauză

17:55-18:45
De la re-acțiunie la pro-acțiune. Inițiative civice și culturale din Chișinău.
Vorbitori: Victor CHIRONDA (Scuarul Cehov – un spațiu public pentru oameni ), Maria POPOVA (Iarba Urbana), Ana ȘANDRA (Revitalizarea zonelor istorice verzi prin inițiative de reamenajare), Lilia NENESCU (Parcul Zaikin), Nicolai CHIRNEV (Cinema multifuncțional în aer liber).

18:45-19:00
Pauză

19:00-20:00
Practici artistice care reflectă şi promovează dreptul la oraş.
Vorbitori: Vladimir US [MD], Ovidiu ANTON [AT], Elisabeth KOVTIAK (Centrul pentru Artă Contemporană din Belarus) [BY], Cecilya MALIK [PL], Cezar LAZARESCU [RO].
Moderator: Ovidiu TICHINDELEANU [RO/MD].

RU
– – – – –

Международная конференция: «Право на город/Право на культуру»
Организатор: Ассоциация Оберлихт
Координаторы: Владимир Ус, Виталие Спрынчанэ
Место: Кишинев
Дата: 8 октября 2015

Цель: Конференция «Право на город/Право на культуру» преследует задачу изучить изменяющийся пейзаж культуры и демократии в пост-социалистическом городе. Предлагается задуматься над следующими вопросами: как можем мы, как культурные жители, граждане, активисты, исследователи, те, кто участвуют в принятии решений, создать и развить более всеобъемлющую демократию в городе, в политике и в культуре?
Падение социализма в 1989 году означало для социалистических городов масштабные изменения в природе и масштабах публичной власти. С одной стороны, сильные экономические интересы, мобилизировавшие местных и международных агентов, начали оказывать давление на структуру роста городов, достигая ситуации сегодняшнего дня, когда большинство местной администрации действует в превую очередь в интересах своего «бизнеса», вместо того, чтобы защищать интересы граждан. Это понятие «частное-политическое» (называемое ошибочно «частное-общественное») привело к исключению граждан из процесса принятия решений. Эта проблема входит в понятие: право на город.

С другой стороны, из-за снижения фондов на культуру, а также из-за приобретенных моделей организации культурного процесса, или идеологических политических предпочтений, местная власть поддерживала только определенные культурные формы (организованные различными Союзами, например, ставя акцент на фольклор и традиционные формы искусства), отметая почти полностью практику современного искусства, общественного искусства и творческих вмешательств, современного танца, перформанса и так далее. Часто городам не хватает механизма прозрачности в процессе выделения реесурсов строго на культуру. В результате независимый культурный сектор финансируется недостаточно, или оставлен на самовыживание. Эта проблема входит в понятие: право на культуру.

Темы обсуждений: Что такое право на город? Как мы можем увеличить участие граждан в процессе принятия решения от соседского уровня, до уровня всего города? Как можно увеличить транспарентность властей? Как сделать учреждения более открытыми к диалогу и реакции на запросы жителей? Какими мы видим новые учреждения, которые сделали бы право на город реальностью? Какова роль культуры в процессе продвижения демократии в городе? Как может независимая культура стать инструментом для изменения общества? Как предоставить всем свободный, неограниченный и постоянный доступ к культурным благам? Какие существуют практики для обеспечения постоянного функционирования независимого культурного сектора?

Все эти вопросы (и попытки ответить на них) являются темой конференции «Право на город/Право на культуру», которая пройдет 8 октября, 2015 года в Кишиневе.

Задача: Конференция ставит своей задачей собрать вместе активистов, работников культуры, практиков и академических исследователей, вовлеченных в движение «право на город/право на культуру». Они будут обмениваться идеями, опытом и взглядами касательно демократических городских политик, социального контроля и прозрачности, институциональных инноваций на правительственном уровне, общественных благ, культуры и демократии в городе.
С одной стороны, задачей конференции является внести в ежедневник кишиневской общественности данные темы. Путем общения между участниками создастся мост между опытом Кишинева и региональными практиками. С другой стороны, событие поможет наладить мосты и сети сотрудничества между местными активистами и региональными.

ПРОГРАММА
Скачайте программу конференции в формате PDF

13:00 – 13:45
Право на город: от теории к практике
Виталий Спрынчанэ (MD)

13:45-13:50
Пауза

13:50-14:40
Увеличение участия граждан в городском управлении
При участии: Олег Брега (MD, Curaj.tv), Дорин Курошу (MD, Ассоциация жителей Чекан), Виталий Возной (MD, организация «Любимый город»).
Модератор дискуссии: Виталий Спрынчанэ (MD)

14:40-15:00
Пауза

15:00-16:20
Новые инструменты для гражданского контроля (увеличение транспарентности в городе)
При участии: Енрик СЕНАБРЕ (Goteo) [ES], Геннадий Брега (MD, Curaj.tv), Владимир Ус (MD, Гражданский Кишинев), Тарас Кайдан [УА] (Хмарочос), Давид ХУАРЕС [ИСП] (Straddle3.net). Презентация о возможностях стратегий кроудфандинг, а также о их политических, экономических и моральных аспектах.
Модератор дискуссии: Виталий Спрынчанэ (MD)

16:20-17:05
Пауза на кофе

17:05-17:50
Статегии для города и культурного развития
Ралука Якоб-Поп (RO, организация «MetruCub – resurse pentru cultură»)

17:50-17:55
Пауза

17:55-18:45
От реакции к действию. Гражданские культурные инициативы Кишинева
Виктор Киронда (Сквер Чехова), Лилия Ненеску (Парк им. Заикина), Мария Попова (Iarba Urbană), Анна Сандра (Парки будущего), Николай Кирнев (Кинематограф под открытым небом).
Круг вопросов-ответов

18:45-19:00
Пауза

19:00-20:00
Творческие практики, отражающие и продвигающие право на город
Овидиу Антон (AT), Элизабет Ковтиак (BY, Центр современного искусства), Сесилия Малик (PL), Владимир Ус (MD, Ассоциация Оберлихт), Чезар Лэзэреску (РУМ).
Модератор дискуссии: Овидиу Цикинделяну (RO/MD)