3rd Space studio

Colectivul Kolhoz a lucrat cu 3rd Space Studio în ultimii 4 ani, folosindu-l ca spațiu mobil de tipografie, prezentare și comunicare.

Kolxoz propune câteva teze care să contribuie la durabilitatea și eficiența unor atelierele de lucru artistic, în calitate de model pentru spații de lucru temporare sau permanente:

  • Multifuncționalitatea și capacitatea lor de transformare drept un model ecologic de utilizare a spațiului. Implică experimentarea cu diverse funcții în spațiul atelierului. De exemplu Spațiu expozițional, Colț de lectură, Tipografie și Oficiul poștal.
  • Tehnologii și metode de reciclare prin explorarea instrumentelor și practicilor învechite și uitate, și adaptarea funcțiilor lor la un nou context. De exemplu imprimarea termică cu un aparat de fax și tipărirea pe chitanțe a unor texte și produse vizuale.
  • Autonomia producției independente. De la cercetare și producție la replicare și distribuție, Kolxoz transformă fiecare pas al acestui proces într-o manifestare a percepției realității înconjurătoare. Aceasta previne dependența de la natura segregării mecaniciste din societatea modernă și de dependența de la automatismul obiectelor de consum în masă.
  • Colectivitatea ca format de lucru, ca operă de artă, căutare de alternative, ca răspuns practic la provocări care nu pot fi abordate de o singură persoană.

Коллектив Колхоз работает с пространством 3rd Space Studio последние 4 года, используя его как мобильную типографию, место для экспозиций и коммуникации. Работа студии основывается на следующих тезисах:

  • Многофункциональность и трансформируемость как экология использования места. Включает в себя эксперименты с другими функциями студии в дополнение к рабочей среде. Например, галерея, читальный уголок или кафе.
  • Ресайклинг технологий, методов и идей. Изучение устаревших или забытых инструментов и практик, переосмысление их возможностей в новом контексте. 
  • Автономность самостоятельного производства. 
  • Коллективность как формат работы, как произведение искусства, как поиск альтернатив, как практический ответ на вызовы, с которыми невозможно справиться в одиночку.

Mic dejun cultural: Spații culturale alternative în Ucraina – prezentări de Anastasia Khlestova [UA] (Garaj 217) și Iulia Kostereva [UA] (Open Place)

12:00 – 14:00 Duminică, 5 iunie 2022

Prezentarea de către Anastasia Khlestova a spațiului cultural Garage 127 – un spațiu pentru inițiative culturale de și pentru artiști.

Prezentarea de către Iulia Kostereva a platformei pentru practica interdisciplinară Open Place, o organizație independentă non-profit care își propune să susțină și să dezvolte inițiative de bază în sfera culturală, să intensifice contactele și să stabilească legături între mediul artistic, actorii săi și diferitele straturi ale societății.

Platformă pentru practici interdisciplinare, Open Place este o organizație independentă, non-profit, care are ca scop susținerea și dezvoltarea inițiativelor de bază în sfera culturii, intensificarea contactelor și stabilirea de legături între mediul artistic, actorii săi și diferitele straturi ale societății.
Open Place studiază și caută forma unei instituții de artă, în care societatea ar juca rolul de un participant activ la evenimentele culturale, co-creator de valori comune, fenomene artistice și culturale context. Vedem potențialul unui model de interacțiune deschisă în care arta este înțeleasă ca un loc de intersecție a proceselor artistice, sociale și politice, ca o platformă de întâlniri, discuții și colaborare colectivă, atunci când interacțiunea este semnificativă nu doar pentru actorii culturali, cei care
implicați imediat, ci și pentru societate în general.
De la începuturile sale în 1999, Open Place a dezvoltat și implementat o serie de proiecte interdisciplinare menite să extindă granițele de influență ale artei și să implice noi grupuri de oameni pentru a procesul creativ. Proiectele tratează teme de la artă la social, în timp ce acțiunile directe au loc în spațiul public
spațiul public. Proiectele își propun să elaboreze un model de interacțiune în care impulsurile care ar putea proveni de la diferiți actori prin discuții se combină într-un mesaj, o strategie și o tactică de acțiuni comune.

http://openplace.com.ua/

Nastia Khlestova [UA] este curator de artă contemporană. Master în istoria artei (Academia de Stat de Design și Artă din Harkov). Principalele probleme cu care Nastia lucrează sunt procesul artistic și locul artistului emergent în structura artei contemporane.

Activitatea ei se concentrează pe modul în care funcționează spațiile administrate de artiști, pe istoria instituțiilor de artă locale, precum și pe artiștii aflați la început de carieră și pe istoriile lor personale. În ultimii ani, ea a studiat funcționarea spațiilor administrate de artiști și a organizațiilor independente de artă contemporană din Ucraina.

Curator și fondator în spațiul artist-run 127 garage din Harkov. Scopul principal și misiunea Garage sunt de a crea o comunitate confortabilă pentru muncă și interacțiune, sprijinind tinerii artiști.

Больше информации о Гараже 127 –
https://127garazh.org/pro-nas/

Iulia Kostereva [UA] născută în 1973 în Harkov, Ucraina. Trăiește și lucrează în Kiev. Artist și curator ucrainean. Între 1989 și 1992 a studiat la departamentul de scenografie teatrală al Școlii de Stat de Artă din Harkov, între 1992 și 1998 – la departamentul de grafică al Institutului de Artă și Industrie din Harkov, între 1998 și 2001 – la departamentul de grafică al Academiei Naționale de Arte Frumoase și Arhitectură.

Lucrările Iuliei Kostereva, care sunt adesea realizate sub formă de instalații, obiecte și acțiuni comune, se concentrează pe istoria și poveștile legate de un loc, un obiect sau o persoană. Practica ei se referă atât la artele vizuale, cât și la arta interacțiunii. Din 1999, împreună cu artistul Yurii Kruchak, a creat platforma artistică numită Open Place, unde a lucrat până în prezent.

Завтрак работников культуры: Альтернативные культурные пространства в Украине – презентации Анастасии Хлестовой [UA] (Гараж 127) и Юлии Костеревой [UA] (Open Place)

12:00 – 14:00 воскресенье, 5 июня 2022

Презентация Анастасии Хлестовой культурного пространства Гараж 127 – пространства для культурных инициатив от художников и для художников.

Презентация Юлии Костеревой платформы для междисциплинарной практики Open Place – независимой некоммерческой организации, целью которой является поддержка и развитие низовых инициатив в сфере культуры, интенсификацию контактов и установление связей между художественной средой, ее акторами и различными слоями общества.

Open Place изучает и ищет форму арт-институции, в которой общество играло бы роль

активного участника культурных событий, со-творца общих ценностей, художественных явлений и культурного контекста. Модель открытого взаимодействия Open Place, в которой искусство понимается как место пересечения художественных, социальных и политических процессов, как площадка для встреч, дискуссий и коллективного сотрудничества, когда взаимодействие значимо не только для культурных акторов, тех, кто непосредственно вовлечены, но и для общества в целом.

С момента своего основания в 1999 году Open Place разработал и реализовал ряд междисциплинарных проектов направленных на расширение границ влияния искусства и вовлечение новых групп людей в творческий процесс. Проекты затрагивают темы от художественных до социальных, а непосредственные действия происходят в общественном

пространстве. Проекты призваны разработать модель взаимодействия, где импульсы, которые могут исходить от разных участников в процессе обсуждения, объединяются в общее дело.

различные участники в ходе дискуссии объединяются в общее послание, стратегию и тактику действий.

http://openplace.com.ua/

Настя Хлестова [UA] – куратор современного искусства. Магистр истории искусств (Харьковская государственная академия дизайна и искусства). Основные вопросы, с которыми работает Настя, – художественный процесс и место начинающего художника в структуре современного искусства.

В фокусе ее работы – способы функционирования пространств, управляемых художниками, история местных художественных институций, а также начинающие художники и их личные истории. В течение последних лет она изучала функционирование художественных пространств и независимых организаций современного искусства в Украине.

Куратор и основатель художественного пространства 127 garage в Харькове. Основная цель и миссия “Гаража” – создание сообщества, комфортного для работы и взаимодействия, поддержка молодых художников. Больше информации о Гараже 127: https://127garazh.org/pro-nas/

Юлия Костерева [UA] родилась в 1973 году в Харькове, Украина. Живет и работает в Киеве. Украинский художник и куратор. С 1989 по 1992 год училась на отделении театральной сценографии Харьковского государственного художественного училища, с 1992 по 1998 год – на графическом факультете Харьковского художественно-промышленного института, с 1998 по 2001 год – на графическом факультете Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Работы Юлии Костеревой, которые часто реализуются в форме инсталляций, объектов и совместных действий, сосредоточены на истории и сюжетах, связанных с местом, объектом или человеком. Ее практика касается как визуальных искусств, так и искусства взаимодействия. С 1999 года вместе с художником Юрием Кручаком она создала арт-платформу “Открытое место”, где работает по сей день.