Dreptul la oraş / Dreptul la cultură – conferință, Право на город / Право на культуру – конфереция, Right to the city / Right to culture – conference, 8 octombrie 2015, 13:00-20:00

– – – читайте ниже на русском / scroll down for english – – –

RO
– – – – –

conferinţa regională „Dreptul la oraş / Dreptul la cultură”
organizatorul conferinţei: Asociația Oberliht
coordonatori: Vladimir US, Vitalie SPRÎNCEANĂ
locul: Chişinău, Casa Zemstvei Guberniale, Sala Mică (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
data: 8 octombrie 2015, 13:00-20:00

Motivaţie: Conferinţa „Dreptul la oraş/Dreptul la cultură” urmăreşte să investigheze peisajul schimbător al culturii şi democraţiei în oraşul post-socialist. Aceasta îşi propune să dezvolte o reflecţie asupra următoarei întrebări: cum putem noi – ca lucrători culturali, cetăţeni, cercetători academici, activişti, factori de decizie – să creăm şi să dezvoltăm o democraţie mai inclusivă în oraş, atât în sfera politică, cât şi în cea culturală?

Căderea socialismului în 1989 a însemnat, pentru oraşele din fosta lume socialistă, o transformare masivă a naturii şi dimensiunii autorităţii publice. Pe de o parte, interesele economice puternice, mobilizate de actori locali şi transnaţionali, au început să exercite mai multă presiune asupra structurii oraşelor în creştere, ajungându-se până la situaţia că multe administraţii locale acţionează acum pentru a acomoda interesele de „afaceri” din oraş în mod prioritar, în loc să protejeze interesele cetăţenilor oraşului. Aceste alianţe privat-politice (numite eronat private-publice) au condus la excluderea cetăţenilor din procesul decizional. Încadrăm această problemă în termenul: dreptul la oraş.
Pe de altă parte, din cauza reducerii fondurilor pentru cultură, dar şi din cauza modelelor moştenite de organizare a procesului cultural sau a preferinţelor politice ideologice, administraţiile locale au susţinut de regulă numai anumite forme de cultură (organizate de Uniunile de Creaţie, de exemplu, punând accentul pe folclor şi formele de artă tradiţionale), neglijând în acelaşi timp în totalitate practicile de arte contemporane, precum arta publică şi intervenţiile artistice, proiectele de artă comunitară, dansul contemporan, performance etc. Foarte adesea oraşelor le lipsesc mecanismele de transparenţă asupra modului în care sunt alocate resursele austere pentru cultură. Ca rezultat, sectorul cultural independent este subfinanţat şi lăsat pe cont propriu. Încadrăm acest subiect sub termenul: dreptul la cultură.

Subiecte de discuție: Ce este dreptul la oraş? Cum am putea să majorăm participarea cetăţenilor la procesul decizional de la nivelul vecinătăţii până la nivelul întegului oraş? Cum putem mări transparenţa autorităţilor? Cum putem să facem instituţiile mai deschise la dialog şi să reacţioneze mai mult la cererile cetăţenilor? Cum am putea imagina instituţii noi pentru ca dreptul la oraş să devină realitate?
Care este rolul culturii în avansarea democraţiei în oraş? Cum poate cultura independentă să devină un instrument puternic pentru schimbare socială? Cum să le oferim tuturor acces liber, nelimitat şi sustenabil la bunurile culturale? Care sunt cele mai bune practici pentru a asigura sustenabilitatea sectorului cultural independent?

Aceste întrebări (şi încercările de a răspunde la ele) sunt subiectele conferinţei „Dreptul la oraş/Dreptul la cultură”, care urmează să aibă loc la Chişinău, pe 8 octombrie 2015.
Scopul: Scopul acestei conferinţe este să adune împreună creatori de politici, activişti, lucrători culturali, practicanţi şi cercetători academici implicaţi în mişcările dreptul la oraş/dreptul la cultură. Ei îşi vor împărtăşi ideile, experienţele şi vederile asupra unor subiecte precum politicile democratice urbane, controlul social şi transparenţa, inovaţia instituţională la nivel de guvernare, bunurile comune, cultura şi democraţia în oraş.

Scopul acestui eveniment este unul dublu. Pe de o parte, el va contribui la introducerea acestor subiecte pe agenda publică a Chişinăului. Activişti locali, lucrători culturali şi factori de decizie se vor familiariza cu subiectele şi practicile legate d dreptul la oraş. În acest mod va fi realizată o conexiune între contextul Chişinăului şi experienţele şi practicile regionale. Pe de altă parte, evenimentul va ajuta la crearea de poduri şi reţele de colaborare între activiştii locali şi activişti din alte regiuni.

PROGRAM

8 octombrie 2015

13:00-13:45
Dreptul la oraș. De la teorie la practici
vorbitor: Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD]
Noțiunea ”dreptul la oraș” a apărut într-un context politico-filozofic specific: cel al revoltelor studențești din mai 1968 în Franța. Henri Lefebvre, cel care a elaborat termenul, se referea la dreptul legitim al locuitorilor orașului de a participa activ la deciziile care afectează dezvoltarea orașului. Din 1968 pînă acum, termenul a ajuns să însemne nu doar un concept teoretic, ci și un program concret de politici, mecanisme și instituții care asigură democratizarea procesului decizional în oraș, participarea cetățenilor, incluziunea vocilor minoritare etc.
Prezentarea va oferi un scurt istoric al sensurilor ”dreptului la oraș” dar și un sumar al practicilor derivate din acest concept în diferite contexte urbane.
Sesiune de întrebări și răspunsuri.

13:45-13:50
pauză

13:50-14:40
Creșterea participării cetăţenilor la guvernarea urbană
participanți: Vitalii VOZNOI [MD] (Combaterea schemelor de corupție în cazurile de construcții ilegale), Oleg BREGA [MD] (Microfonul Liber), Dorin CUROȘU [MD] (Inițiative locale în cartiere rezidențiale)
moderator: Vitalie SPRÎNCEANĂ

14:40-15:00
Pauză

15:00-16:20
Instrumente noi care să permită control civic (creșterea transparenţei în oraş)
vorbitor: Enric SENABRE (Goteo) “Goteo: valori civice și consecințele transparenței în crowdfunding”. O prezentare despre avantajele strategiilor crowdfunding, dar și despre provocările legate de anumite aspecte politice, economice și morale ale crowdfunding-ului.
participanți: Vladimir US [MD] (Aici Chisinaul Civic!), Ghenadie BREGA [MD] (Curaj.TV) “Instrumente media de promovare a activismului civic”, Taras KAIDAN [UA] ”(Hmarochos), David JUAREZ [ES] (straddle3.net)
moderator: Vitalie SPRINCEANA

16:20-17:05
Pauză de cafea

17:05-17:50
Strategii inclusive pentru oraş şi dezvoltarea culturală
vorbitor: Raluca IACOB-POP (Asociația MetruCub – resurse pentru cultură) [RO]
Strategiile sunt instrumente de politică publică necesare bunei guvernări, pentru care însă adesea nici administrația publică, nici operatorii culturali, nici cetățenii nu sunt pregătiți. Cum creștem asumarea sa de către administrația publică și capacitatea sa de ghida și orienta acțiunile culturale realizate cu fonduri publice? Cum ne asigurăm că o strategie va reflecta binele comun al comunității pe termen lung și despre care comunitate este vorba atunci când vorbim despre o strategie culturală?
Sesiune de întrebări și răspunsuri.

17:50-17:55
Pauză

17:55-18:45
De la re-acțiunie la pro-acțiune. Inițiative civice și culturale din Chișinău
vorbitori: Victor CHIRONDA (Scuarul Cehov – un spațiu public pentru oameni), Maria POPOVA (Iarba Urbană), Ana ȘANDRA (Revitalizarea zonelor istorice verzi prin inițiative de reamenajare) Lilia NENESCU (Parcul Zaikin), Nicolai CHIRNEV (Cinema multifuncțional în aer liber)

18:45-19:00
Pauză de cafea

19:00-20:00
Practici artistice care reflectă şi promovează dreptul la oraş
vorbitori: Vladimir US [MD], Ovidiu ANTON [AT], Elisabeth KOVTIAK (Centrul pentru Artă Contemporană din Belarus) [BY], Cecylia MALIK [PL] , Cezar LAZARESCU [RO].
moderator: Ovidiu TICHINDELEANU [RO/MD]

Zilele Spațiului Public 2015 reprezintă un program de ateliere, conferințe, întîlniri și dezbateri publice însoțite de un program cultural, inițiate cu scopul atragerii atenției publicului larg, societății civile și autorităților publice asupra nevoii de a proteja și dezvolta spațiile publice drept parte a unei infrastructuri democratice necesare oricărui oraș.

Programul ZSP este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Forumului Cultural Austriac și Institutului Adam Mickiewicz din Varșovia.

RU
– – – – –

региональная конференция: «Право на город / Право на культуру»
организатор: Ассоциация Оберлихт
к
оординаторы: Владимир Ус, Виталие Спрынчанэ

место: Кишинев, Zpatiu (ул. А. Щусев,103)
дата: 8 октября 2015, 13:00-20:00

Цель: Конференция «Право на город/Право на культуру» преследует задачу изучить изменяющийся пейзаж культуры и демократии в пост-социалистическом городе. Предлагается задуматься над следующими вопросами: как можем мы, как культурные жители, граждане, активисты, исследователи, те, кто участвуют в принятии решений, создать и развить более всеобъемлющую демократию в городе, в политике и в культуре?

Падение социализма в 1989 году означало для социалистических городов масштабные изменения в природе и масштабах публичной власти. С одной стороны, сильные экономические интересы, мобилизировавшие местных и международных агентов, начали оказывать давление на структуру роста городов, достигая ситуации сегодняшнего дня, когда большинство местной администрации действует в превую очередь в интересах своего «бизнеса», вместо того, чтобы защищать интересы граждан. Это понятие «частное-политическое» (называемое ошибочно «частное-общественное») привело к исключению граждан из процесса принятия решений. Эта проблема входит в понятие: право на город.

С другой стороны, из-за снижения фондов на культуру, а также из-за приобретенных моделей организации культурного процесса, или идеологических политических предпочтений, местная власть поддерживала только определенные культурные формы (организованные различными Союзами, например, ставя акцент на фольклор и традиционные формы искусства), отметая почти полностью практику современного искусства, общественного искусства и творческих вмешательств, современного танца, перформанса и так далее. Часто городам не хватает механизма прозрачности в процессе выделения реесурсов строго на культуру. В результате независимый культурный сектор финансируется недостаточно, или оставлен на самовыживание. Эта проблема входит в понятие: право на культуру.

Темы для обсуждений: Что такое право на город? Как мы можем увеличить участие граждан в процессе принятия решения от соседского уровня, до уровня всего города? Как можно увеличить транспарентность властей? Как сделать учреждения более открытыми к диалогу и реакции на запросы жителей? Какими мы видим новые учреждения, которые сделали бы право на город реальностью? Какова роль культуры в процессе продвижения демократии в городе? Как может независимая культура стать инструментом для изменения общества? Как предоставить всем свободный, неограниченный и постоянный доступ к культурным благам? Какие существуют практики для обеспечения постоянного функционирования независимого культурного сектора?

Все эти вопросы (и попытки ответить на них) являются темой конференции «Право на город/Право на культуру», которая пройдет 8 октября, 2015 года в Кишиневе.
Задача: Конференция ставит своей задачей собрать вместе активистов, работников культуры, практиков и академических исследователей, вовлеченных в движение «право на город/право на культуру». Они будут обмениваться идеями, опытом и взглядами касательно демократических городских политик, социального контроля и прозрачности, институциональных инноваций на правительственном уровне, общественных благ, культуры и демократии в городе.

С одной стороны, задачей конференции является внести в ежедневник кишиневской общественности данные темы. Путем общения между участниками создастся мост между опытом Кишинева и региональными практиками. С другой стороны, событие поможет наладить мосты и сети сотрудничества между местными активистами и региональными.

ПРОГРАММА

8 октября 2015

13:00 – 13:45
Право на город: от теории к практике
Виталий Спрынчанэ [MD]

13:45-13:50
Пауза

13:50-14:40
Увеличение участия граждан в городском управлении
при участии: Олег Брега [MD] (Curaj.tv), Дорин Курошу [MD] (Ассоциация жителей Чекан), Виталий Возной [MD] (организация «Любимый город»).
модератор дискуссии: Виталий Спрынчанэ [MD]

14:40-15:00
Пауза

15:00-16:20
Новые инструменты для гражданского контроля (увеличение транспарентности в городе)
при участии: Енрик СЕНАБРЕ (Goteo) [ES]. Презентация о возможностях стратегий кроудфандинг, а также о их политических, экономических и моральных аспектах.
участники: Геннадий Брега [MD] (Curaj.tv), Владимир Ус [MD] (Гражданский Кишинев), Тарас Кайдан [UA] (Хмарочос), Давид ХУАРЕС [ES] (Straddle3.net)
Модератор дискуссии: Виталий Спрынчанэ [MD]

16:20-17:05
Пауза на кофе

17:05-17:50
Статегии для города и культурного развития
Ралука Якоб-Поп [RO] (организация «MetruCub – resurse pentru cultură»)

17:50-17:55
Пауза

17:55-18:45
От реакции к действию. Гражданские культурные инициативы Кишинева
участники: Виктор Киронда (Сквер Чехова), Лилия Ненеску (Парк им. Заикина), Мария Попова (Iarba Urbană), Анна Шандра (Парки будущего), Николай Кирнев (Кинематограф под открытым небом).
Круг вопросов-ответов

18:45-19:00
Пауза

19:00-20:00
Художественные практики, отражающие и продвигающие право на город
участники: Овидиу Антон [АТ], Элизабет Ковтиак [BY] (Центр современного искусства), Сесилия Малик [PL], Владимир Ус [MD] (Ассоциация Оберлихт), Чезар Лэзэреску [RO]
модератор дискуссии: Овидиу Цикинделяну [RO/MD]

Программа Дней Публичного Пространства включает в себя ателье, конференции, встречи и общественные дебаты, сопровождаемые культурной программой. Дни проводятся с целью привлечения внимания широкой общественности, гражданского общества и местной администрации к вопросам защиты и развития общественных пространств, являющихся частью необходимой демократической инфраструктуры.

Дни Публичного Пространства организованы в рамках проекта «Коллективное Действие для Общественного Блага» при поддержке Европейского Культурного Фонда: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Также проект поддержан Министерством культуры РМ, Австрийским Культурным Фондом и Институтом Адама Мицкевича из Варшавы.

EN
– – – – –

regional conference “Right to the city / Right to culture”
conference organizer: Oberliht Association
coordinators: Vladimir US, Vitalie SPRINCEANA
location: Chisinau, Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)
dates: October 8, 2015, 13:00 – 20:00

Motivation: The conference Right to the city/Right to culture aims to investigate the changing landscapes of culture and democracy in the post-socialist city. It aims to foster reflection on the question: how can we – as cultural workers, citizens, scholars, activists, decision makers – create and develop a more inclusive democracy in the city, both in the political and cultural sphere?

The dissolution of socialism in 1989 meant, for cities in the former socialist world, a massive change in the nature and the scope of public authority. On the one hand, powerful economic interests driven by local and transnational actors started to put more pressure on the governing bodies of cities, to the extent that many local administrations are acting now in order to accommodate the interests of the ”business” in the city in the first place, rather than protecting the public interest of the citizens of the city. These private-political alliances (called mistakenly private-public) have lead to the exclusion of the citizens from the decision-making process. We frame this problem under the term: right to the city.
On the other hand, because of the reduction of funds for culture but also inherited models of organizing the cultural process or political-ideological preferences, local administrations have usually supported only certain forms of culture (organized by Creative Unions, for example, putting emphasis on folklore and conventional art forms), while totally neglecting contemporary art practices such as performances, public art, interventions, contemporary dance etc. Very often cities lack transparent mechanisms about the way in which the scarce resources for culture are being allocated. As a result, the independent cultural sector is underfunded and left on its own. We frame this issue under the term: right to culture.

Tentative topics: What is right to the city? How can we increase the participation of citizens in the decision making process from the level of neighborhood to the level of the entire city? How can we increase the transparency of authorities? How can we make the institutions more open to dialogue and more responsive to demands from citizens? What kind of new institutions can we imagine for the right to the city to become a reality?
What is the role of culture in the advancement of democracy in the city? How can independent culture become a powerful tool for social change? How to provide everyone free, unlimited and sustainable access to cultural goods? What are the best practices to ensure the sustainability of the independent cultural sector?

These questions (and the attempts to answer them) are the subject of the conference ”Right to the city/Right to culture” which is to be held in Chisinau, on October 8th, 2015.

Aim. The purpose of this conference is to bring together policymakers, activists, cultural workers, practitioners and scholars involved in the right to the city/right to culture movements. They will share their ideas, experiences and insights on topics such as democratic urban policies, social control and transparency, institutional innovation on governance level, the commons, culture and democracy in the city.

The aim of this event is twofold. On the one hand it should help introduce these topics on the Chisinau public agenda. Local activists and policymakers will get familiar with the topics and practices related to the right to the city. In this way a connection between the local context and regional experiences and practices will be realized. On the other hand, the event will help build bridges and networks of collaboration between local activists and activists from other regions.

PROGRAM

October 8, 2015

13:00-13:45
Right to the city. From theory to practice
speakers: Vitalie SPRINCEANA [MD]
The notion “the right to the city” appeared in a specific political – philosophic context and namely, the student insurgence from May 1968 in France. Henri Lefebvre, who has created the term, was referring to the legitimate right of the inhabitants of the city to actively participate in the decision making process that affects the development of the city. Since 1968 and until nowadays, the meaning of the term has shifted from theoretical concepts, and it also means a concrete program of policies, mechanisms and institutions that ensure the democratization of the decision making process in the city, the participation of the citizens, the inclusion of minority voices, etc.
The presentation will offer a short historical background of the meanings of “the right to the city”, but also a summary of the practices that have derived from this concept within different urban contexts.
Q&A session

13:45-13:50
pause

13:50-14:40
Increasing citizens’ participation in urban governance
participants: Vitalii VOZNOI [MD] (Fighting Illegal Construction schemes), Oleg BREGA [MD] (Free Microphone), Dorin CUROSU [MD] (local initiatives in residential areas), followed by a discussion
moderated by Vitalie SPRINCEANA [MD]

14:40-15:00
coffee

15:00-16:20
New tools for civic control (increasing transparency in the city)
speakers: Enric SENABRE (Goteo) [ES]
Goteo: civic values and implications of openness in crowdfunding”. A presentation about the learnings but also challenges we see in political, economic and even moral issues around crowdfunding.

participants: Vladimir US [MD] (Aici Chisinaul Civic!), Ghenadie BREGA [MD] (Curaj.TV), Taras KAIDAN [UA] (Hmarochos), David JUAREZ [ES] (Straddle3.net), followed by a discussion
moderated by Vitalie SPRINCEANA [MD]

16:20-17:05
coffee

17:05-17:50
Inclusive strategies for the city and cultural development
speakers: Raluca POP (MetruCub – resources for culture) [RO]
Strategies are public policy instruments, needed for good governance, for which however public administration, cultural operators, and citizens are not prepared. How can we strengthen the engagement of the public administration and its capacity to guide and direct the cultural actions organized with public funds? How do we ensure that a strategy shall reflect the common good of a community on a long term and what community do we talk about, when we talk about cultural strategy?
Q&A session

17:50-17:55
pause

17:55-18:45
From re-action to pro-action. Civic and cultural initiatives in Chisinau
speakers: Victor CHIRONDA [MD] (The Chekhov Square – a public spaces for the people), Maria POPOVA (Iarba Urbana) [MD], Ana ȘANDRA (Revitalization of historical green areas through redevelopment initiatives) [MD], Lilia NENESCU (Zaikin Park) [MD], Nicolai CHIRNEV (Multifunctional Open Air Cinema ) [MD]
Q&A session

18:45-19:00
pause

19:00-20:00
Artistic practices that reflect and enforce the right to the city
speakers: Vladimir US (Oberliht) [MD], Ovidiu ANTON [AT], Elisabeth KOVTIAK (Center for Contemporary Arts in Minsk) [BY], Cecilya MALIK [PL], Cezar LAZARESCU [RO], followed by a discussion
moderated by Ovidiu TICHINDELEANU [RO/MD]

The Public Space Days 2015 represent a program of workshops, conferences, meetings and public debates joined by a cultural program, initiated in order to attract the attention of the wide public, of the civil society and public authorities on the need to protect and develop public spaces as part of a necessary democratic infrastructure.

The ZSP program is supported by the European Cultural Foundation, as part of project Collective Action for the Commons: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/ Additionally the project benefits from the support of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, Austrian Cultural Forum and Adam Mickiewicz Institute from Warsaw.

Advertisements

Oraș de vînzare – expoziție / City for sale – exhibition, 7-13 octombrie 2015, 14-18:00

foto: Mihai ȘOVĂILĂ, Chișinău Market

– – – scroll down for english – – –

RO
– – – – –

Oraș de vînzare
7-13 octombrie 2015, 14-18:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Șciusev 103, Chișinău)

Oraş de vânzare este un proiect de documentare care abordează problema comercializării spaţiului public din Chişinău. Acesta face referinţă la transformările urbane ce au marcat majoritatea oraşelor din Europa de Sud-Est pe parcursul ultimelor două decenii (Moldova, România, Ucraina). În special după dizolvarea Uniunii Sovietice şi după căderea regimurilor autoritare în statele sale sateliţi, modelul de economie planificată s-a dezintegrat, fiind urmat de procese de privatizare masivă a unor companii şi entităţi aflate în proprietatea statului (ca o consecinţă a aşa-numitului prim val de privatizare) – aceste bunuri ajungînd pînă la urmă în mîinile unor persoane private.

Pe la începutul anilor 90 (în perioada de tranziţie), din cauza declinului economiei locale şi a producţiei de bunuri, vînzarea a devenit una dintre puţinele modalităţi de a obţine un venit pentru mulţi dintre locuitorii Chişinăului – a fost perioada cînd au început să apară în oraş noi pieţe ce căpătau diverse forme (vînzători stradali, chioşcuri, pieţe improvizate etc. ocupînd spaţiile publice în întregul oraş), fiind însoţite de panouri publicitare şi de publicitate stradală agresivă, iar în final mall-urile au intrat în competiţia pentru atragerea de cumpărători. Puţinele spaţii comerciale care erau active pe timpul sovietic şi care mai sunt deschise astăzi, precum Piaţa Centrală, puţinele magazine socialiste şi cîteva pieţe de vechituri din oraş riscă şi ele să dispară în umbra spațiilor comerciale mai competitive.

Chişinăul este situat la o distanţă de 4-5 ore de drum de al 7-lea kilometru (nume neformal), una dintre cele mai mari pieţe din Europa, situată în apropierea Odesei, şi de Piaţa de la Cernăuţi. Pe lîngă aceasta, alte bunuri sunt importate din Istanbul. În consecinţă, pieţele din Chişinău sunt inundate de bunuri provenite din aceste puncte centrale de vînzare din regiune, făcînd astfel oraşul să participe la sistemul global de distribuire a bunurilor, care ajung să fie vîndute pe aceleaşi mese, alături de produsele agricole crescute de fermierii locali. Acest fenomen a afectat direct spaţiile publice din Chişinău în zona sa centrală, transformînd străzile oraşului în nişte spaţii de comerţ în aer liber, acordînd oraşului un aspect oriental.

Astăzi, Piaţa Centrală – o piaţă în aer liber, îşi mai păstrează autenticitatea, amintind de anii 90 şi de alte perioade dificile prin care oraşul a fost nevoit să treacă. Aceasta constituie de asemenea un amestec uriaş de oameni veniţi din diverse părţi ale ţării, de modele de comportament, limbi, practici, preferinţe muzicale şi culturi. Totuşi, multe lucruri s-au schimbat în privinţa originii produselor vîndute aici, în timp ce vînzătorii înşişi nu mai sunt proprietarii acestor produse, şi nici nu-s fermieri care au produs bunurile – mai curînd aceştia sunt cei care le revînd. Pe de altă parte, Piaţa Centrală riscă să dispară aşa cum o ştim astăzi, fiindcă administraţia locală are planuri să o reconstruiască prin adăugarea unui nivel adiţional şi să acopere piaţa cu o structură de metal şi sticlă – transformînd-o într-unul din numeroasele mall-uri.

Participanții la proiect au fost invitați să documenteze diverse forme de comercializare a spaţiilor publice din Chişinău, luînd ca punct de pornire Piaţa Centrală şi infrastructura care s-a dezvoltat în jurul acesteia. Participanţii au fost deasemenea invitaţi să acorde atenţie noilor pieţe şi zone comerciale care au apărut în zonă (de-a lungul Bulevardului Cantemir, în parcuri şi în alte spaţii publice, unde majoritatea oamenilor obişnuiesc să se socializeze, să-şi petreacă timpul liber sau să participe la diverse evenimente).

Scopul proiectului este să releve noi forme de comercializare a spaţiului public, nevăzute şi destul de subtile (care încurajează consumul, dar şi construiesc mecanisme de excludere şi restricţionează accesul unor grupuri sociale în zonele publice disponibile ale Chişinăului.

PARTICIPANȚI

AVRAMESCU Octav [RO], BARABANCEA Mihai [RO], BARBAS Valeria [MD], CERNAT Valentin [RO], FIODOROVA Tatiana [MD], ILFOVEANU Nicu [RO], KURMAZ Oleksandr [UA], LIPCANU Bogdan-Emilian [RO/MD], MARKLINGER Monika şi WAERNDT Johan [SE], STURKO Illia [UA], ȘOVĂILĂ Mihai [RO], TOMOIAGĂ Cătălin [RO]

CURATOR

US Vladimir [MD]

Zilele Spațiului Public 2015 reprezintă un program de ateliere, conferințe, întîlniri și dezbateri publice însoțite de un program cultural, inițiate cu scopul atragerii atenției publicului larg, societății civile și autorităților publice asupra nevoii de a proteja și dezvolta spațiile publice drept parte a unei infrastructuri democratice necesare oricărui oraș.

Programul ZSP este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Forumului Cultural Austriac și Institutului Adam Mickiewicz din Varșovia.

EN
– – – – –

City for sale
October 7-13, 2015, 2-6 pm
Zpace (Zemstvei Gubernial House, Sciusev str. 103, Chisinau)

City for sale is a documentary project dealing with the topic of commercialization of the public space in Chisinau. It makes reference to the urban transformations that marked most cities in Southeast European region during the last two decades (Moldova, Romania, Ukraine). Particularly after the dissolution of the Soviet Union and fall of authoritarian regimes in its former satellite states the planned economic model has collapsed being followed by massive privatization processes of various state owned companies and entities (as a consequence of the so-called first wave of privatization) – these goods ending up in someone’s private hands.

In the beginning of 90s (during the transition period) due to the decline of the local economy and production of goods, the re-selling became one of the few opportunities for getting an income for many of Chisinau inhabitants – it was the period when the new markets started to appear in the city taking various forms (street vendors, kiosks, improvised markets etc. occupying public spaces through out the city), being accompanied by billboards and aggressive street publicity, and finally the shopping malls joining the competition for the customers. The few commercial spaces that were active during the soviet period and that are still open like the Central Market, few former socialist shops and several flea markets in the city risk disappearing in the shadow of the more competitive sales grounds.

Chisinau is situated within 4-5 hours drive from 7th Km (informal name) – one of the biggest markets in Europe near Odessa and Cernauti/Cernivtsi Bazar. Additionally other goods are being imported from Istanbul. Consequently the Chisinau markets are flooded with goods from these main sales points in the region, thus making the city participate in the global distribution system of goods which are sold next to the agricultural products produced by the local farmers. This phenomenon directly affected Chisinau public spaces in its central part, transforming the city into an open air shopping area, giving it an oriental character.

Today, the Central Market – an open-air market, still preserves its authenticity, reminding of the 90s and of the rather harsh times that the society had to witness. It is also a huge melting pot of people coming from different parts of the country, of models of behavior, languages, practices, music tastes and cultures. However many things have changed in terms of the origin of the products sold here, while the sellers themselves are not anymore the owners of the products, neither the farmers who produced the goods – these are rather the resellers. On the other hand Central Market risks to disappear as we know it today, since the public administration has plans to rebuild it by adding additional level and covering the market with metal and glass structure – transforming it into one of many others shopping mall.

We have invited the participants to document various forms of commercialization of public spaces in Chisinau, taking as a starting point the Central Market and the infrastructure that has developed around it. They were also invited to pay attention to the new markets and sales grounds that have appeared in the area (along the Cantemir Boulevard, in the parks and other public spaces where most of the people use to socialize, spend their leisure time or take part in different events).

The aim of the project is to reveal new forms of commercialization of public space, rather invisible and subtle ones (that encourage consumption, but also build mechanisms of exclusion and restrict the access of various social groups to available public spaces in Chisinau).

PARTICIPANTS

AVRAMESCU Octav [RO], BARABANCEA Mihai [RO], BARBAS Valeria [MD], CERNAT Valentin [RO], FIODOROVA Tatiana [MD], ILFOVEANU Nicu [RO], KURMAZ Oleksandr [UA], LIPCANU Bogdan-Emilian [RO/MD], MARKLINGER Monika & WAERNDT Johan [SE], STURKO Illia [UA], SOVAILA Mihai [RO], TOMOIAGA Catalin [RO]

CURATOR

US Vladimir [MD]

The Public Space Days 2015 represent a program of workshops, conferences, meetings and public debates joined by a cultural program, initiated in order to attract the attention of the wide public, of the civil society and public authorities on the need to protect and develop public spaces as part of a necessary democratic infrastructure.

The ZSP program is supported by the European Cultural Foundation, as part of project Collective Action for the Commons: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/ Additionally the project benefits from the support of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, Austrian Cultural Forum and Adam Mickiewicz Institute from Warsaw.

fotografii de Natalia JURMINSKAIA

Zilele Spațiului Public / Дни Публичного Пространства / Public Space Days, 6-10 octombrie 2015, Chișinău

– – – читайте ниже на русском / scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Zilele Spațiului Public
6-10 octombrie 2015, Chișinău

Asociația Oberliht invită toți doritorii să ia parte la programul Zilelor Spațiului Public, care se va desfăsura la Chișinău între 6-10 octombrie 2015. Programul actualizat al ZSP îl puteti consulta pe această pagină web: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com

Pînă recent tema spațiului public și democratizării acestuia a fost în mare parte ignorată în discuțiile publice din Moldova. Puținele dezbateri care s-au întîmplat au ținut mai ales de abordării centralizatoare legate de perspective istorico-politice asupra spațiului public: legătura lui cu politicile memoriei (soarta monumentelor de arhitectură și istorie, și necesitatea instalării unor noi monumente, procesul de redenumire a străzilor), uzul simbolic al spațiului public etc.

Abia în ultimii cîțiva ani tema spațiului public a început să fie abordată și din perspective descentralizatoare în care accentul se pune nu doar asupra funcției generale a spațiului public ci mai ales asupra modurilor în care anumite comunități sau persoane îl utilizează: accesul fizic și simbolic la utilizarea spațiului public al unor grupuri sociale (persoane cu dizabilități / fără adăpost, comunități etnice și religioase, grupurile LGBT etc).

În același timp, prin efortul susținut și concertat al unor inițiative culturale și grupuri locale civice, tema spațiului public a fost, puțin cîte puțin, împinsă în discursul public, mai ales în orașul Chișinău. Abordările artistice pe lîngă cele de tip activist au impus o discuție legată în special de procesul de deteriorare a spațiului public din Chișinău – tăierea zonelor verzi, construcțiile ilegale, densificarea urbană în cartierele cu locuințe-tip multietajate, comercializarea spațiului public, administrarea frauduloasă a proprietății publice etc.

Programul Zilele Spațiului Public 2015, organizat de Asociația Oberliht, își propune să realizeze o joncțiune între aceste discuții disparate și de asemenea, să opereze și alte deschideri cu privire la un oraș post-socialist în process de transformare.

Încercăm să punem împreună activiști, artiști, arhitecți, teoreticieni, juriști, experți, locuitori ai orașului și factori de decizie din cadrul autorităților de nivel diferit, care vor confrunta diferite viziuni și abordări asupra spațiului public, a rolului artei în spațiul public, a creșterii accesului la spațiul public pentru toate grupurile sociale.

Scopul Zilelor Spațiului Public este de a oferi, pentru diferiți actori și diferite tipuri de public o platformă de discuție, sensibilizare și acțiune pe teme și inițiative ce țin de democratizarea, protejarea și deschiderea spațiului public către cetățeni.

Dincolo de temele anunțate în acest an prin programul Zilelor Spațiului Pulblic urmărim să fortificăm rețelele locale de organizații, inițiative și indivizi, să conectăm experții activi în Moldova cu invitați din alte țări europene, și nu în ultimul rînd să oferim un program cultural pentru chișinăuieni și oaspeții capitalei prin activarea unor spații publice aflate în situații de abandon sau în pericol de demolare.

Pentru mai multe detalii despre eveniment, vizitați: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/
Descărcați programul cultural în format PDF

Zilele Spațiului Public 2015 reprezintă un program de ateliere, conferințe, întîlniri și dezbateri publice însoțite de un program cultural, inițiate cu scopul atragerii atenției publicului larg, societății civile și autorităților publice asupra nevoii de a proteja și dezvolta spațiile publice drept parte a unei infrastructuri democratice necesare oricărui oraș.

Programul ZSP este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Forumului Cultural Austriac și Institutului Adam Mickiewicz din Varșovia.

parteneri ZSP: Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău / Teatru Spălătorie / Universitatea Tehnică din Moldova / Direcția Cultură PMC
parteneri media: Revista la Plic / Platzforma / Art Ploshadka / #diez / Locals / Klumea / Orașul Meu, Știri Pozitive

RU
– – – – –

Дни Публичного Пространства
6-10 октября 2015, Кишинев

Ассоциация Оберлихт приглашает всех желающих к участию в Днях Публичного Пространства, которые пройдут с 6-го по 10-е октября 2015 в Кишиневе. Детали события на сайте: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com

До недавнего времени тема общественного пространства и его демократизации игнорировалась в общественных дискурсах Молдовы. Те немногие дебаты, что имели место, в основном затрагивали общие темы, связанные с историко-политическими взглядами на общественное пространство: их связь с объектами памяти (судьба памятников истории и архитектуры, необходимость установки новых памятников, процесс переименования улиц), символический смысл общественных пространств и т.д.

Только в последние несколько лет тему общественного пространства стали рассматривать с другой точки зрения и ставить акцент на только на основные задачи общественного пространства, но и на то, как определенные сегменты общества, или отдельные люди его используют: физический и символический доступ в использовании общественного пространства определенными социальными группами (людьми с ограниченными возможностями/бездомными, различными этносами и религиозными группами, представителями ЛГБТ и так далее).

Также благодаря усилиям определенных культурных инициатив и местных активистов, тема общественного пространства стала постепенно входить в дискурс общественности, особенно в Кишиневе. Творческое вмешательство, а также участие активистов, подтолкнули к появлению дискуссий, связанных в особенности с процессом ухудшения качества общественных пространств: вырубка зеленых насаждений, незаконное строительство, чрезмерная урбанизация кварталов, коммерциализация пространства, неправильное администрирование публичной собственности и т.д.

«Дни Публичного Пространства», организованные Ассоциацией Оберлихт, направлены на объединение этих разнородных обсуждений и в особенности на разработку других взглядов на пост-социалистический город, находящийся в процессе трансформации.

Мы попытаемся объединить активистов, теоретиков, юристов, экспертов, артистов, жителей города с фактором принятия решений властями различного уровня и поговорить о различных взглядах и видениях общественного пространства, роли искусства в этом пространстве, росте доступа к общественному пространству различных социальных групп.

Целью мероприятия является предложить различным участникам и типам аудитории открытую платформу, возможность участия в темах и инициативах, касающихся демократизации, защиты и доступности общественного пространства.

Помимо заявленных тем, в этом году путем проведения Дней Публичного Пространства мы попытаемся укрепить сети местных организаций, инициатив и отдельных представителей, объединить активных экспертов Молдовы с приглашенными из-за рубежа и не в последнюю очередь – предоставить культурную программу для всех кишиневцев и гостей столицы в общественных пространствах, находящихся в ситуации запустения, или возможного исчезновения.

Детали события на сайте: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/zsp/
Скачать программу Дней Публичного Пространства можно здесь

Программа Дней Публичного Пространства включает в себя ателье, конференции, встречи и общественные дебаты, сопровождаемые культурной программой. Дни проводятся с целью привлечения внимания широкой общественности, гражданского общества и местной администрации к вопросам защиты и развития общественных пространств, являющихся частью необходимой демократической инфраструктуры.

Дни Публичного Пространства организованы в рамках проекта «Коллективное Действие для Общественного Блага» при поддержке Европейского Культурного Фонда: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Также проект поддержан Министерством культуры РМ, Австрийским Культурным Фондом и Институтом Адама Мицкевича из Варшавы.

партнёры ДПП: Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău / Teatru Spălătorie / Universitatea Tehnică din Moldova / Direcția Cultură PMC
медия партнёры: Revista la Plic / Platzforma / Art Ploshadka / #diez / Locals / Klumea / Orașul Meu, Știri Pozitive

EN
– – – – –

Public Space Days
October 6-10, 2015, Chisinau

Oberliht Association invites everyone to take part in the program of Public Space Days that will be organized between 6-10 of October 2015 in Chisinau. For updated PSD program please visit this web page: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com

Until recently, the topic of public space and the democratization of public space was mostly ignored in the public discourse from Moldova. The few debates that took place in different moments focused on a centralized approach linked to the political – historical perspective on the public space: the memory policy (the fate of the architectural and historical monuments and the need to install new monuments, the process of renaming the streets), the symbolic use of public space, etc.

Only in the recent years the public space topic started to be approached also from decentralized perspectives, focusing not only on the general function of the public space, but also on the ways in which some communities or persons use it: the physical and symbolic access to the use of public space by some social groups (people with disabilities/homeless, ethnic and religious communities, LGBT groups, etc.).

Simultaneously, due to the continuous effort of some cultural initiatives and local civic groups, the public space topic was more or less pushed into the public discourse, especially in Chisinau. The artistic and the activist approaches have initiated a debate related to the deterioration process of public spaces in Chisinau – the chopping of green spaces, illegal constructions, the accrual of urban density in the apartment-blocks areas, the commercialization of public space, the fraudulent management of public property, etc.

The event Public Space Days, organized by Oberliht Association, intends to connect these two different debates but also to start other necessary discussions about this post-socialist city in transformation.

Together with the activists, the artists, the architects, the theoreticians, the jurists, the experts, the inhabitants of the city and the different level authorities and policy makers, who will present different visions and approaches to the public space, we want to identify the role of art in the public space, and discuss the growth of the public space access opportunities for all social groups.

The goal of the Public Space Days is to offer, to different stakeholders and different representatives of the public, a discussion whose aim is to raise awareness and take action on topics and initiatives concerning democratization, protection and opening the public space to citizens.

In addition to the Public Space Days topics, which were previously announced, we want to strengthen the local networks of organizations, initiatives and persons, and to connect those experts active in Moldova with their colleagues from other European countries. Also we intend to offer a cultural event for Chisinau inhabitants and to its guests, by activating some public spaces, which are endangered or currently abandoned.

For more details about the event please visit this we page: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/english/
Download the program in PDF format

The Public Space Days 2015 represent a program of workshops, conferences, meetings and public debates joined by a cultural program, initiated in order to attract the attention of the wide public, of the civil society and public authorities on the need to protect and develop public spaces as part of a necessary democratic infrastructure.

The ZSP program is supported by the European Cultural Foundation, as part of project Collective Action for the Commons: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/ Additionally the project benefits from the support of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, Austrian Cultural Forum and Adam Mickiewicz Institute from Warsaw.

partners: Contemporary Art Centre, Chisinau / Spalatorie Theatre / Moldova Technical University / Cultural Department of Chisinau Municipality
media partners: POSTBOX magazine / Platzforma / Art Ploshadka / #diez / Locals / Klumea / Orasul Meu / Stiri Pozitive

Atelier de crowdfunding – apel de participare / Crowdfunding workshop – open call, 7 octombrie 2015, 9:00-18:00

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for english – – –

RO
– – – – –

APEL DE PARTICIPARE
Atelier de Crowdfunding cu Enric Senabre Hidalgo și Carmen Lozano (Spania)
7 octombrie 2015, 9:00-18:00
Casa Zemstvei Guberniale, Sala Mică, str. Șciusev 103, Chișinău

Asociația Tinerilor Artiști Oberliht vă invită să participați la un atelier de crowdfunding care va avea loc pe data de 7 octombrie, 2015, în Chișinău. Atelierul este organizat în colaborare cu Fundația Goteo (Spania) și oferă artiștilor, activiștilor și diferitor inițiative civice și culturale abilitatea de a identifica metode viabile de dobândire a resurselor necesare pentru activitățile acestora.

Crowdfunding-ul e o oportunitate atractivă de a găsi noi fonduri de finanțare pe lîngă metoda tradițională. Crowdfunding-ul nu este doar metoda de punere a fondurilor colectate în mâinile oamenilor, dar și insrumentul care schimbă în permanență ecosistemul financiar. Această metodă ajută la crearea unor comunități viabile în jurul proiectelor, favorizează coeziunea socială și responsabilitatea împărtășită.
Dacă ai o idee interesantă, sau crezi că ai, crowfunding-ul ar putea fi un bun început – dar înainte de a căuta suport și a lansa o campanie, trebuie sa te asiguri că ai toate elementele necesare bine asamblate.

Atelierul de crowdfunding va oferi:

– informații teoretice și practice despre diferitele tipuri de finanțări colective, care vor ajuta participanții să dobândească abilitatea de a mânui crowdfunding-ul într-un mod dinamic și practic drept o strategie utilă atât pentru finanțarea proiectelor lor cât și pentru promovarea și generarea comunităților create în jurul proiectelor.
– Introducere în abordările de bază, care pot fi criteriile pentru evaluarea campaniilor și cum poți tu să-ți dezvolți propriul proiect într-un mod mai atractiv.
– Instrumente reale pe care participanții pot să le utilizeze pentru a evalua diferite inițiative, conform nivelului de inovație, de proximitate, coerență, etc.
– Inițiere în modul de prezentare a unui proiect online și a modalităților prin care-i poți extinde posibilitățile de succes

Goteo e o rețea socială pentru crowdfunding și distribuție de colaborări (servicii, infrastructuri, micro-însărcinări și alte resurse, menită să încurajeze dezvoltarea independentă a inițiativelor creative și inovative care contribuie la crearea de bunuri comune și facilitează accesul la informație. Ei sprijină proiectele cu obiective sociale, culturale, științifice, educaționale, tehnologice sau ecologice, care generează noi oportunități pentru îmbunătățirea societății și îmbogățirea bunurilor și resurselor comunitare.

Atelierul va fi coordonat de:

Carmen Lozano Bright

carmenlozano_zemos15_patio_square

Este originară din Columbia, dar activează în Spania și Marea Britanie. Carmen s-a stabilit în Madrid în 2012, unde experimentează și cercetează creșterea transformărilor în laboratoarele cetățenești și practicile P2P. Recent s-a alăturat echipei Goteo / Platoniq, o platformă care stimulează creșterea bunurilor comune prin intermediul crowdfundig-ului.
În cursul anului 2015, Carmen e una din cei 25 de beneficiari de granturi oferite de Fundația Culturală Europeană și lucrează la dezvoltarea unui proiect de inițiative de la persoană la persoană, care transformă spațiile publice din Europa de Sud: P2P Plazas : Rețeaua Europeană de Sud.

Enric Senabre Hidalgo

enric-web

Enric e membru al colectivului Platoniq, co-fondator și coordonator de conținut la Goteo, o sursă de rețea deschisă pentru crowdfunding civic distribuție de colaborări. Deasemenea e vicepreședinte la Observatorul pentru CyberSociety și predă New Media și Istoria Culturii Digitale la Universitatea Deschisă din Catalonia, unde susține un master în Societatea Informațională și Științifică.

Program:

Marți, 7 octombrie
09:00-13:00
Partea 1 – o sesiune introductivă despre criteriile de bază care joacă un rol important în evaluarea campaniei de crowdfunding. Vom discuta împreună despre fezabilitatea unei campanii de succes în Goteo.

14:00-18:00
Partea 2 – o sesiune în care vom experimenta cu colectivele de finanțare printr-o serie de proiecte reale. Această parte va arată, în mod analogic, cum o platformă de crowdfunding lucrează prin participarea dinamică.

Pentru a aplica la atelier vă rugăm să trimiteți datele necesare la adresa info@oberliht.com (Lilia Nenescu), pînă la data de 2 octombrie, 2015:
– descrierea succintă a unei idei / proiect pe care dorești să-l dezvolți în cadrul atelierului
– scurt CV cu datele de contact (email, numărul de telefon)

Participarea e gratuită
Atelierul va fi defășurat în limba engleză cu suport de traducere în română

Acest atelier este organizat în cadrul Zilelor Spațiului Public 2015 la Chișinău – un program de ateliere, conferințe, întîlniri și dezbateri publice însoțite de un program cultural, inițiate cu scopul atragerii atenției publicului larg, societății civile și autorităților publice asupra nevoii de a proteja și dezvolta spațiile publice drept parte a unei infrastructuri democratice necesare. Programul ZSP este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Direcției Cultură PMC, Forumului Cultural Austriac și Institutului Adam Mickiewicz din Varșovia.

RU
– – – – –

Ателье по краудфандингу с Энрик Хидалго и Кармен Лозано (фонд Goteo, Испания)

Место: Кишинев, Casa Zemstvei Guberniale, str. Șciusev 103, Chișinău
Дата: 6 октября, 2015

Ассоциация молодых художников ОБЕРЛИХТ приглашает принять участие в ателье по краудфандингу, которое пройдет 6 октября, 2015 в Кишиневе. Ателье организовано в сотрудничестве с фондом Goteo (Испания) и предлагает артистам, активистым и различным гражданским/культурным инициативам возможность найти действующие методы получения необходимых ресурсов для своей деятельности.
Краудфандинг – это возможность находить новые источники финансирования наряду с традиционными методами. Это не только метод передачи собранных средств в руки людей, но и инструмент, постоянно меняющий финансовую экосистему. Этот метод помогает созданию жизнеспособных сообществ вокруг проектов, способствует социальной сплоченности и взаимной ответственности. Если у тебя есть хорошая идея, или ты думаешь, что она хорошая, краудфандинг может быть отличным началом. Но прежде, чем искать поддержку и запускать каманию, надо убедиться, что у тебя хорошо организованы все необходимые элементы.

Ателье будет включать:
– Теоретическую информацию и практику о различных видах коллективного финансирования, которые помогут участникам приобрести навык управлять краудфандингом динамично и практично, что станет полезной стратегией для финансирования их проектов, а также создания и продвижения сообщества вокруг определенных проектов.
– Введение в основные понятия, которые могут быть критериями для развития кампании, а также знания о том, как ты сам можешь развивать свой проект и привлекать других.
– Действующие инструменты, которые участники могут использовать для развития различных инициатив, в соответствии с уровнем инновации, согласованности, практичности…
– Освоение практики в виде презентации проекта он-лайн и способов, за счет которых можно расширить возможности добиться успеха.

Goteo – это сеть для краудфандинга и предоставления сотрудничества (услуги, инфраструктура, микро-задания и другие ресурсы, предназначенные для помощи в независимом развитиии креативных инициатив, работающих на создание общественных благ и облегчающих доступ к информации). Фонд поддерживает социальные, культурные, научные, образовательные, технологические и экологические проекты, создающие новые возможности для улучшения общества, благ и общественных ресурсов.

Тренеры

Кармен Лозано Брайт:

Колумбийка, работающая в Испании и Великобритании. Кармен обосновалась в Мадриде в 2012 году, где занялась расследованием и экпериментами в области роста изменений в гражданских лабораториях, а также практиками Р2Р. Недавно стала частью команды Goteo/Platoniq – платформы, стимулирующей рост общественных благ посредством краудфандинга.
В 2015 году Кармен стала одной из 25 получателей грантов от Европейского культурного фонда. Она работает над развитием инициативного проекта от каждого к каждому, который преобразует общественные пространства южной Европы: P2P Plazas – Южноевропейская Сеть.

Энрик Сенабре Хидалго:

Энрик является членом коллектива Platoniq, соучредителем и координатором по наполнению в Goteo. Также он является наблюдателем в CyberSociety и преподает историю культуры и медийные технологии в Открытом Институте Каталонии. Здесь же он защищает мастерат в области информационного и научного сообщества.

Программа:

Вторник, 6 октября

09:00-13:00
I Часть – введение о базовых критериях, играющих важную роль в развитии кампании по краудфандингу. Обсуждение о проведении успешной программы в Goteo.

14:00-18:00
II Часть – возможность проэкспериментировать с финансовыми фондами с помощью нескольких реальных проектов. В этой части можно будет узнать, как платформа по краудфандингу работает путем динамичного участия.

Для подачи заявок на участие присылайте до 2 октября, 2015 на адрес lilianenescu@gmail.com:

– подробное описание идеи/проекта, которые хотите развить в рамках ателье
– короткое CV с контактными данными (email, телефон)

Участие в ателье бесплатное
Язык мастер класса будет на английском с переводом на румынском

Мероприятие организовано в рамках Коллективных Действий для Общественных Благ – проекта, финансируемого Европейским культурным фондом.

EN
– – – – –

OPEN CALL
Crowdfunding workshop with Enric Senabre Hidalgo and Carmen Lozano
October 7, 2015, 9:00-18:00
Zemstvei Gubernial House, Small Hall
(Sciusev str. 103, Chisinau)

Oberliht Young Artist’s Association cordially invites you to attend the crowdfunding workshop that will take place on October 7, 2015, in Chisinau.This workshop is organized by the Oberliht Young Artist’s Association (Moldova) in collaboration with Goteo Foundation(Spain).
The motivation for organizing this workshop resides in the need to develop, for various participants – artists, activists, civic initiatives – the ability to indentify feasible ways to rise resources in order to support their activities.

Crowdfunding is an attractive complement to traditional funding. That is powerful!
Crowdfunding is not only putting the power of fundraising into the hands of the people, but it’s permanently changing the financial ecosystem. It is also helping create viable communities of people around projects, it fosters social cehesion and shared responsibility.
If you have a great idea, or think you do, crowdfunding may be the way to go – but you need to take steps to ensure you have all the important elements in place before looking for support and launching a campaign.

The crodfunding workshop organized by Goteo offers:

– Theoretical and practical information about the different kinds of collective financing available, helping participants in a dynamic and practical way to get a handle on crowdfunding as a strategy both for financing their projects as well as promoting and generating community.
– Introduction of key issues, how can be the criteria for campaigns evaluations and how can you make your projects more attractive.
– Real tools that participants can use to measure the valuation of initiatives based on the level of innovation, level of proximity, coherence, etc.
– Initiation to the way to present a project online and to give to it the widest possibilites for success.

Goteo is a social network for crowdfunding and distributed collaboration (services, infrastructures, microtasks and other resources) for encouraging the independent development of creative and innovative initiatives that contribute to the common good, free knowledge, and open code. They support projects with social, cultural, scientific, educational, technological, or ecological objectives that generate new opportunities for the improvement of society and the enrichment of community goods and resources.

The workshop will be coordinated by:

Carmen Lozano Bright

Of Spanish and British background but born in Colombia, she lives in Madrid since 2012, where she experiences and researches the rising transformation of citizen laboratories and P2P practices. She’s recently joined the team of Goteo/Platoniq, a platform that incentives the growth of the commons through crowdfunding.During 2015, she’s one of the 25 R&D grantees supported by the European Cultural Foundation and works developing a project on peer-to-peer initiatives that is Transforming public spaces through Southern Europe: ‘P2P Plazas: a Southern European Network’.

Enric Senabre Hidalgo

Is a member of the Platoniq collective, co-founder and content coordinator at Goteo.org, an open source network for civic crowdfunding and distributed collaboration (services, infrastructures, microtasks and other resources) for encouraging the independent development of creative and innovative initiatives that contribute to the common good, free knowledge, and open code. Enric is also vice president of Observatory for CyberSociety and teaches New Media and the history of Digital Culture at the Open University of Catalonia, where he holds a Master’s Degree in the Information and Knowledge Society.

Program:

Tuesday, October 7
09:00-13:00
Part 1 – a session in which we introduce the basic criteria that play a key role in the evaluation of a crowdfunding campaign and will discuss together the feasibility of real successful campaigns in Goteo.

14:00-18:00
Part 2 – a session in which we experiment with collective financing through a series of real projects. This part shows — in analogic mode — how a crowdfunding platform works through dynamic participation.

In order to appy to the workshop please send the following materials to Lilia Nenescu: info@oberliht.com, by October 2, 2015:
– short presentation of the idea / project that you want to put in discussion during the workshop
– short CV with contact details (email, phone)

The participation is free of charge
The workshop will be in English with consecutive translation in Romanian

This workshop is organized as part of the Days of Public Space 2015 in Chisinau – a program of workshops, conferences, meetings and public debates joined by a cultural program, initiated in order to attract the attention of the wide public, of the civil society and public authorities on the need to protect and develop public spaces as part of a necessary democratic infrastructure. The PSD program is supported by the European Cultural Foundation, as part of project Collective Action for the Commons: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Additionally the project benefits from the support of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, the Culture Department of the Municipality of Chisinau, Austrian Cultural Forum and Adam Mickiewicz Institute from Warsaw.