Category Archives: apel

Fațade Publice – apel de participare: Atelier de intervenții artistice în spațiul public cu Vladimir TURNER [CZ]

– – – читайте ниже на русском языке – – –
– – – scroll down for english – – –

RO
– – – – –

FAȚADE PUBLICE: Atelier de intervenții artistice în spațiul public cu Vladimir TURNER [CZ] – apel de participare
data limită: 2 mai 2018

Asociația Oberliht din Chișinău în parteneriat cu Centrul de informare legală Apriori din Tiraspol lansează un apel deschis pentru tineri artiști de pe ambele maluri ale Nistrului cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, interesați și dispuși să participe în cadrul unui atelier de intervenții artistice în spațiul public, coordonat de artistul ceh Vladimir TURNER (http://sgnlr.com/).

În cadrul workshop-ului, participanții vor învăța despre conceptul de intervenție în spațiul public și vor explora diferite tehnici de lucru specifice domeniului; de asemenea, vor avea ocazia să cunoască și să interacționeze cu studenți și tineri artiști de pe ambele maluri ale Nistrului.

Perioada atelierului: 16-19 mai 2018, 10:00-18:00, Chișinău
Lucrările realizate în cadrul atelierului vor fi prezentate public la Chișinău, în cadrul programului cultural al Zllelor Spațiului Public 2018 (22-27 mai 2018).
Cheltuielile legate de participare la program vor fi acoperite integral de organizatori.
Persoanele eligibile sunt rugate să completeze formularul de participare online sau offline (versiunea word)  până la data de 2 mai 2018
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la următoarele adrese: info(a)oberliht.org, tel: (+373) 22 286317

Acest workshop face parte din programul Edu-Art – educaţie artistică non-formală pentru o generație de tineri implicați social și integrați din punct de vedere profesional, susținut de Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, și este implementat în cadrul proiectului Fațade Publice drept parte a programului cultural al Zilelor Spațiului Public 2018 (ediția a 3-a).

Zilele Spațiului Public – un proiect aflat la a treia ediție, se vor desfășura la Chișinău, Bender și Tiraspol între 22-27 mai 2018 și sunt organizate și coordonate de Asociația Oberliht, în colaborare cu Centrul Apriori și cu alți parteneri locali și internaționali.
Scopul programului cultural al Zilelor Spațiului Public este de a oferi, pentru diferiți actori și diferite tipuri de public (fiecare cu diferite viziuni și abordări asupra spațiului public, a rolului artei în spațiul public, a creșterii accesului la spațiul public pentru toate grupurile sociale) o platformă de discuție, sensibilizare și acțiune pe teme și inițiative ce țin de democratizarea, protejarea și deschiderea spațiului public către cetățeni prin intermediul artei.
Ediția din 2018 va aborda tema accesului la cultură și culturii ca bun comun, cu o atenție deosebită acordată situației din cartiere și zonele rezidențiale din oraș (unele din ele fiind mai izolate de centrul orașului, unde este concentrată infrastructura culturală), încurajând utilizarea mai largă și deschisă a spațiului public, inclusiv de către artiști, ca astfel, prin artă, să se aducă în atenția societății necesitățile și problemele cu care se confruntă comunitățile. Proiectul își propune să contribuie la crearea unui circuit cultural în Chișinău prin inovație și creativitate, să susțină experimente artistice menite să consolideze comunitățile locale, încurajând interacțiunea între diferite grupuri la nivelul cartierului și stimulând coeziunea socială.

A 3-a ediție a Zilelor Spațiului Public este organizată de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și alți parteneri locali și străini, și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, Institutului Suedez și Biroului Elvețian pentru Cooperare.

RU
– – – – –

ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: приём заявок от участников в мастерской с Владимиром ТЕРНЕРОМ [CZ]
Крайний срок подачи заявок: 2  мая 2018 г.

Ассоциация «Оберлихт» из Кишинэу совместно с Информационно-правовым центром «Априори» из Тирасполя, объявляют открытый призыв молодых художников с обоих берегов Днестра, заинтересованных и желающих принять участие в мастерской  по художественным интервенциям в общественном пространстве, координируемой чешским художником Владимиром ТЕРНЕРОМ (http://sgnlr.com/).

В мастерской участники узнают о концепции интервенции в общественное пространство и изучат различные методы работы, характерные для данной области; они также получат возможность познакомиться и пообщаться со студентами и молодыми художниками с обеих берегов Днестра.

Период мастерской: с 16  по 19 мая 2018 г. 10:00 – 18:00, Кишинев
Выполненные работы будут публично представлены в Кишинэу в рамках культурной программы Дней Публичного Пространства 2018  (22 по 27 мая 2018 г.)
Просим заинтересованных в мастерскои заполнить анкету для участия онлаин  или оффлайн (ворд версия) до 2 мая 2018 года.
Расходы, связанные с участием в программе, будут целиком покрыты за счёт организаторов.
За дополнительной информацией обращайтесь по почте: info(a)oberliht.org и телефону (+373)22 286317

Эта мастерская является частью программы Edu-Art – неформального художественного образования для поколения социально и профессионально интегрированных молодых людей, при поддержке Министерстве Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова и осуществляется в рамках проекта «Публичные Фасады» как часть культурной программы Дни Публичного Пространства 2018 года (3-и выпуск).

В третий раз «Дни Публичного Пространства» организуются и координируются Ассоциацией «Оберлихт» в сотрудничестве с информационно-правовым центром «Априори» и другими местными и международными партнерами, и будет проходить в Кишиневе, Бендерах и Тирасполе с 22 по 27 мая 2018 года.
Целью программы «Дни Публичного Пространства» является обеспечение различных участников и зрителей (каждого с разными взглядами и подходами к публичному пространству, роли искусства в публичном пространстве, к расширению доступа к общественному пространству для различных социальных групп) платформой обсуждения, понимания и действий по вопросам и инициативам, связанных с демократизацией, защитой и открытием публичного пространство для граждан с помощью искусства.
Будут рассмотрены вопросы доступа к культуре и культуры как общее благо, обращая особое внимание на ситуацию в жилых районах (некоторые из которых являются более удаленными от центра города, где традиционно сосредоточена культурная инфраструктура), способствуя более широкому использованию общественного пространства, в том числе художниками, таким способом, через искусство, привлекая внимание общественности к потребностям и проблемам, стоящих перед городскими сообществами. Целью проекта является содействие созданию в Кишиневе культурной сети посредством инноваций и творчества, поддержка художественных экспериментов, направленных на укрепление местных сообществ, поощряя взаимодействия между различными группами на уровне района и стимулируя социальную сплоченность.

В 2018 году «Дни Публичного Пространства» проводятся Ассоциацией Оберлихт в сотрудничестве с Информационно-правовым центром «Априори» и другими местными и международными партнерами, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства образования, Культуры и Исследований Республики Молдова, Шведского Института и Швейцарского Бюро по Сотрудничеству. 

EN
– – – – –


PUBLIC FACADES: Workshop of artistic interventions in the public space with Vladimir TURNER [CZ] – open call

deadline: May 2, 2018

Oberliht Association from Chisinau, in partnership with the Apriori Legal Information Center in Tiraspol, launches an open call for emerging artists aged 18-35 from right and left banks of the Dniester River, interested and willing to participate in a workshop of artistic interventions in the public space, coordinated by Czech artist Vladimir TURNER (http://sgnlr.com/).

In the workshop, the participants will learn about the concept of public space intervention and explore different working techniques specific to this field of art; they will also have the opportunity to get to know and interact with students and young artists from both sides of the River Dniester.

Workshop period: May 16 – 19, 2018, 10 am – 6 pm, Chișinău
The results of the workshop will be publicly presented in Chisinau as part of the cultural program of Public Space Days 2018 (22-27 May 2018).
All participation expenses in the program will be fully covered by the organizers.
Persons fitting the requirements are requested to complete the participation form online  or offline (word version) by May 2, 2018
For further information please contact us at the following address: info(a)oberliht.org, tel: (+373) 22 286317

This workshop is part of the Edu-Art program – non-formal art education for a generation of socially and professionally integrated young people, supported by the Ministry Education, Culture and Research of the Republic of Moldova and is implemented within the framework of the Public Facades project as part of the cultural program of Public Space Days 2018 (3rd edition).

For the third time, the the Public Space Days are organized and coordinated by the Oberliht Association in cooperation with the Apriori Center and other local and international partners and will be held in Chisinau, Bender and Tiraspol from May 22nd to 27th, 2018.
The main goal of the “ Public Space Days ” program is to provide various participants and viewers (each with different views and approaches to public space, the role of art in public space, to expand access to public space for various social groups) a platform for discussion, understanding and action on issues and initiatives related to democratization, protection and the opening of public space for citizens through art.
The issues of access to culture and culture as a common good will be considered, paying special attention to the situation in residential areas (some of which are farther from the city center, where cultural infrastructure is traditionally concentrated), promoting wider use of the public space, including artists, in this way, through art, drawing public attention to the needs and problems facing the communities. The aim of the project is to promote the creation of a cultural network in Chisinau through innovation and creativity, supporting artistic experiments aimed at strengthening local communities, encouraging interaction between different groups at the district level and stimulating social cohesion.

In 2018, the Public Space Days is organized by Oberliht Association in cooperation with the “Apriori” Center and other local and international partners within the framework of the “Support for Confidence Building Measures” program, which is funded by the European Union and implemented by UNDP: Poduri de încredere peste Nistru – Bridges of Trust through the Dniester , as well as with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, the Swedish Institute and the Swiss Cooperation Office.

parteneri media:
   

finanțatori:

Fațade Publice: apel de participare pentru cercetători

– – – читайте ниже на русском языке – – –

RO
– – – – –

Faţade Publice: apel de participare pentru cercetători
data limită: 19 martie 2018

Asociaţia Oberliht în parteneriat cu Centrul de informare legală Apriori din Tiraspol lansează un apel de participare destinat lucrătorilor din domeniul culturii şi cercetătorilor interesaţi în explorarea potenţialului cultural al cartierelor rezidenţiale din oraşele Chişinău şi Bender / Tiraspol.

Continue reading

APEL pentru inițiative culturale / civice / eco

– – – читайте ниже на русском  – – –

RO
– – –

APEL DE PARTICIPARE pentru inițiative culturale / civice / eco
17 septembrie 2016, Chișinău

locații: Cafeneaua Guguță / Grădina Publică Ștefan cel Mare (str. Maria Cebotari 20) / Apartamentul Deschis (str. București 68/1)

Asociația Oberliht și Art-clusterul DOM invită inițiativele și organizațiile civice, culturale, ecologice din Republica Moldova să-și prezinte inițiativa în unul sau ambele formate alternative, prezentate mai jos:

1. Prezentare powerpoint în stil Pecha-Kucha: 10 slide-uri x 20 secunde – la ora 20:00, la Аpartamentul Deschis (str.București 68) sau/și

2. O scurtă prezentare vizuală, inclusiv cu material promoționale în cadrul Târgului de Inițiative Culturale și Sociale, între 16:00-19:30, lângă cafeneaua “Guguță” (str. Maria Cebotari 20).

Continue reading

APEL: Mesaje și simboluri – atelier artistic, 13-14 septembrie 2016

APEL DE PARTICIPARE
Mesaje și simboluri – atelier cu Jihanne El MEDDEB [FR]
13-14 septembrie 2016, ora 10:00-13:00
Buncher / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)
data limită de înscriere la atelier este 11 septembrie 2016

În perioada 13-14 septembrie 2016, între orele 10:00-13:00, în cadrul programului Apropierea prin artă a spațiului public la AMTAP se va desfășura un atelier de lucru artistic condus de Jihanne El MEDDEB. Jihanne își propune să realizeze împreună cu studenții de la specialitățile de arte plastice un atelier bazat pe practici artistice artizanale realizate individual sau colectiv. Creația asamblată participativ facilitează găsirea ungiurilor de vederi diferite de cotidianul pragmatic. Continue reading

Apel: Cartografierea resurselor comune din oraș cu ajutorul hărților on-line, 16 septembrie 2016

APEL DE PARTICIPARE
Cartografierea resurselor comune din oraș cu ajutorul hărților on-line – atelier cu Florin BĂDIȚĂ [RO]
16 septembrie 2016, ora 9:30 – 13:00
Sala Mică / Casa Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
data limită de înscriere la atelier este 10 septembrie 2016

Asociația Oberliht vă invită să participați la atelierul Cartografierea resurselor comune din oraș cu ajutorul hărților on-line, care va avea loc pe data de 16 septembrie, 2016, între ora 9:30 şi 13:00, în Sala Mică din Casa Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103, Chișinău).

Continue reading

APEL: Acțiuni colective pentru cultura independentă, 14 septembrie 2016

APEL DE PARTICIPARE
Acțiuni colective pentru cultura independentă – atelier cu Igor STOKFISZEWSKI [PL]
14 septembrie 2016, ora 9:30 – 13:00
Sala Mică / Casa Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
data limită de înscriere la atelier este 10 septembrie 2016

Asociația Oberliht vă invită să participați la atelierul Acțiuni colective pentru cultura independentă, care va avea loc pe data de 14 septembrie 2016, între ora 9:30 şi 13:00, în Sala Mică din Casa Zemstvei Guberniale (str. Al. Șciusev 103, Chișinău).

Continue reading

APEL: Zilele Spațiului Public 2016 / ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ: Дни Публичного Пространства 2016

020_web

– – – читайте ниже на русском  – – –

RO
– – –

Zilele Spaţiului Public
13-17 septembrie 2016, Chișinău

Asociaţia Oberliht vă invită să participaţi la ediţia a II-a a Zilelor Spaţiului Public (ZSP), care oferă un cadru de discuție, sensibilizare și acțiuni pe teme și inițiative ce țin de democratizarea, protejarea și deschiderea spațiului public. Programul ZSP se va desfăşura între 13-17 septembrie 2016 la Chişinău.

Scopul Zilelor Spațiului Public este de a pune în valoare spațiul public urban, de a evidenția importanța acestuia pentru comunitate ca un bun comun, crucial pentru societatea democratică, de a identifica transformările negative și pozitive ale spațiului public din ultimii ani (efectele automobilizării și comercializării, existența unui control politic și simbolic, cauzele excluziunii etc.), de a evalua impactul acestor transformări asupra calității spațiului public, de a reflecta asupra unor noi moduri de deschidere a spațiilor publice către cetățeni, de a contribui la constituirea unor spații publice democratice și inclusive.

Zilele Spaţiului Public 2016 vor include:
a) o conferinţă internațională dedicată temei Bunurilor Comune în Oraş
b) ateliere de campanii civice:
– organizare colectivă și desfășurarea unor campanii de advocacy
– crowdmapping (cartografierea colectivă a unor zone din oraș care reprezintă interes public)
c) un program cultural divers realizat în colaborare cu diferite inițiative culturale și civice:
– proiecţii de filme despre urbanism, mişcări civice şi spaţii publice
– expoziții de artă contemporană care problematizează modul în care sînt folosite spațiile pietonale
– intervenții artistice, arhitecturale și de alt ordin în spațiile publice din Chișinău
– evenimente muzicale
– tururi ale corupţiei în oraşul Chişinău
– o ediţie a Dialogurilor Urbane
etc. Continue reading