#SCA2022 / Spații Culturale Alternative / Chișinău / Dubăsari / Hîrtop / Rîbnița / 3-5 iunie 2022

#SCA2022 / Spații Culturale Alternative / Chișinău / Dubăsari / Hîrtop / Rîbnița / 3-5 iunie 2022program detaliat în română

Альтернативные Культурные Пространства / Дубоссары / Кишинев / Рыбница / Хыртоп / 3-5 июня 2022детальная программа на русском

Alternative Cultural Spaces / Chisinau / Dubasari / Hirtop / Ribnita / June 3-5, 2022detailed program in English

Evenimentul își propune să facă accesibile spațiile culturale alternative din diferite localități din Republica Moldova, invitând lucrătorii/oarele din sfera culturii și artiștii/stele emergenți/e să-și expună lucrările în aceste spații, să propună interacțiuni și să dialogheze cu membrii comunităților locale.

Spații Culturale Alternative servește în calitate de platformă pentru inițiative culturale ce desfășoară activități în spații, care, inițial nu erau gândite în calitate de spații culturale și/sau educaționale, dar și pentru artiști/ste independenți/e, care dezvoltă un discurs artistic și teoretic alternativ celui dominant (imun în fața (auto)cenzurii practicate la instituțiile publice și autonom față de sectorul comercializat al industriilor creative), contribuind astfel la diversificarea vieții culturale și a educației civice din Republica Moldova.

Vrem să punem la dispoziția unui public mai larg arta vizuală contemporană creată și produsă în spațiile culturale alternative existente, să sprijinim și să promovăm artiștii locali, artiștii emergenți și studenții. Astfel, am ales să ne unim forțele cu mai multe spații culturale pentru a crea un program de expoziții comune. Printre acestea se regăsesc scuaruri și spații publice deschise, spații private de apartament și ateliere de creație, spații subterane transformate în galerii de artă și spații instituționale din punct de vedere formal, dar alternative din punct de vedere al strategiei expoziționale.

Aflându-se la prima sa ediție #SCA2022 adună 17 spații ce găzduiesc 30 evenimente printre care instruiri, expoziții și spectacole, un program de socializare și petreceri, realizate în colaborare cu peste 30 participanți/te din Belarus, Elveția, Luxemburg, Marea Britanie, Republica Moldova, România și Ucraina.

Ne dorim ca evenimentul să se desfășoare anual, iar pe termen lung să facă vizibile asociațiile obștești, inițiativele culturale și artiști independenți, care inițiază noi proiecte și programe și promovează experimentul și forme noi în artă, contribuind semnificativ la dezvoltarea artei contemporane și la dinamizarea sferei culturale autohtone. Totodată, proiectul își propune să contribuie la consolidarea legăturilor dintre comunitățile artistice de pe ambele maluri ale Nistrului, atât din Chișinău, cât și din localități mai mici.

Pe 3, 4 și 5 iunie curent invităm publicul larg din Chișinău, Dubăsari, Rîbnița și Hîrtop să descopere diverse forme ale artei, printre care arta în spațiul public, arta angajată social și politic, arta comunitară și alte forme de artă critică.

Vă rugăm să consultați programul detaliat al evenimentului: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/sca-2022/

SPAȚII

Chișinău: Apartamentul Deschis / B68 – grădina urbană / Buncher / Casa Zemstvei (3rd Space studio, Atelier de Artă, Atelier CicloCultură, Cămara, Club, Coridor, Stalker Garden, Queer Cafe, Zpațiu) / Galeria Ou / Podzemka / Scuarul Asachi / Suspiria
Dubăsari: Clubul Civic nr. 19
Hîrtop (Cimișlia): Casa de Cultură
Rîbnița: Cafeneaua „Taynaya Komnata”

PARTICIPANȚI/TE

Clara Abdullah [RO/MD], Ciprian Antoci [MD], Anna Bantiuc [MD], Bincovski [MD], Elena Chirila [MD/RO], Alin Cincă [RO], Rusanda Curcă [MD], Anca Dima [RO], Lilia Dragneva [MD], Dmitrii Dulfan [UA], Dmitry Ermalovich-Dashchynski [BY], Tatiana Fiodorova [MD], Maurice Grosbusch [LU], Ana Gurdiș [MD], Alexandru Harabagiu [MD], Ruben Hollinger [CH], Sam Jury [GB], Anastasiia Khlestova [UA], Yulia Kostereva [UA], Ramin Mazur [MD], Elena Milușchina [MD], Mihai Moldovanu [MD], Alexandra Novac [MD], Iulia Pînzari [MD], PODVAL [MD], Maxim și Anton Polyakov [MD], Ana Popa [MD], Ghenadie Popescu [MD], Alexe Pupăzan [MD], Victor Romanciuc [MD], Elena Russu [MD], Alexandra Stepanova [MD], Ruxanda Spatari [MD], Ecaterina Șoșeva [MD], Vladimir Us [MD], Vasiluța Vasilache [MD], Anna Vasina [MD], Victor Streleț [MD], ZaO [MD]

PARTENERI

Arta-Azi / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice / Alianța Biciclete Chișinău (ABC) / books for friends / Cactus klub / Casa De Creație / Centrul de resurse Accolada / Centru pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] / Coaliția Sectorului Cultural Independent din RM / Cocoșul Roșu / covrig / 127 Garage / Kolxoz / Moldox / Oberliht / Open Place / Ritmurile Rezistenței (RoR) / Școala de Arte Plastice pentru Copii „Al. Șciusev” / UR transformation space

FINANȚATORI

Ministerul Culturii al RM / Direcția Culturii PMC / Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)CEC ArtsLink / New Democracy Fund / Erasmus +

CONTACTE

email: cscirm@gmail.com
t.me/cscirm
cscirm.wordpress.com

Цель мероприятия – сделать доступными альтернативные культурные пространства в различных населенных пунктах Республики Молдова, приглашая деятелей культуры и начинающих художников выставлять свои работы в этих пространствах, предлагая взаимодействие и диалог с членами местных сообществ.

Альтернативные Культурные Пространства служат платформой для культурных инициатив, осуществляющих деятельность в пространствах, которые изначально не рассматривались как культурные и/или образовательные, а также для независимых художников/артистов, которые развивают художественный и теоретический дискурс, альтернативный доминирующему (не подверженный (само)цензуре, практикуемой в государственных учреждениях, и автономный от коммерциализированного сектора творческих индустрий), тем самым способствуя разнообразию культурной жизни и гражданского образования в Республике Молдова.

Мы хотим сделать современное искусство, созданное и произведенное в существующих альтернативных культурных пространствах, доступным для более широкой аудитории, поддержать и продвинуть местных художников, начинающих художников и студентов. Таким образом, мы решили объединить усилия с несколькими культурными пространствами для создания совместной выставочной программы. Это  площади и открытые пространства, частные квартиры и творческие мастерские, подземные помещения, превращенные в художественные галереи, и пространства, формально являющиеся институциональными, но альтернативными с точки зрения выставочной стратегии. 

Программа #SCA2022 объединяет 17 пространств, где пройдет 30 мероприятий, включая лаборатории, выставки и перформансы, социальную программу и вечеринки, в сотрудничестве с более чем 30 участниками из Беларуси, Великобритании, Люксембурга, Республики Молдова, Румынии, Швейцарии и Украины.

Мы хотим, чтобы мероприятие проходило ежегодно и в долгосрочной перспективе давало возможность проявить себя общественным объединениям, культурным инициативам и независимым художникам, которые инициируют новые проекты и программы, способствуют экспериментам и новым формам в искусстве, внося значительный вклад в развитие современного искусства и местной культурной сферы. В то же время проект призван способствовать укреплению связей между творческими сообществами по обе стороны Днестра, как в Кишиневе, так и в небольших городах.

3, 4 и 5 июня мы приглашаем широкую общественность Кишинева, Дубоссар, Рыбницы и Хыртопа познакомиться с различными формами искусства, включая искусство в публичном пространстве, социально и политически ангажированное искусство, общественное искусство и другие формы критического искусства.

Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной программой мероприятия: https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/sca-2022/ru/

ПРОСТРАНСТВА

Кишинев: Открытая Квартира / B68 – городской огород / Бункер / Дом Земств (3rd Space studio, Художественная Мастерская, Мастерская ВелоКультуры, Кладовка, Клуб, Коридор, Stalker Garden, Queer Cafe, Прозтранство) / Галерея Oу / Подземка / Кормушка / Suspiria
Дубоссары: Гражданский Клуб №19
Хыртоп (Чимишлия): Дом Культуры
Рыбница: Кофейня „Тайная Комната”

УЧАСТНИКИ/-ЦЫ

Клара Абдулла [RO/MD], Чиприан Анточ [MD], Анна Бантюк [MD], Бинковский[MD], Елена Кирила [MD/RO], Алин Чинкэ [RO], Русанда Куркэ [MD], Анка Дима [RO], Лилия Драгнева [MD], Дмитрий Дульфан [UA], Дмитрий Ермолович-Дащинский [BY], Татьяна Федорова [MD], Морис Гросбуш [LU], Ана Гурдиш [MD], Александру Харабаджиу [MD], Рубен Холлингер [CH], Сэм Джури [GB], Анастасия Хлестова [UA], Юлия Костерева [UA], Рамин Мазур [MD], Елена Милушкина [MD], Михай Молдовану [MD], Александра Новак [MD], Юлия Пынзарь [MD], Подвал [MD], Максим и Антон Поляковы [MD], Ана Попа [MD], Геннадий Попеску [MD], Алекс Пупэзан [MD], Виктор Романчук [MD], Елена Руссу [MD], Александра Степанова [MD], Руксанда Спатарь [MD], Екатерина Шошева [MD], Владимир Ус [MD], Василуца Василаке [MD], Анна Васина [MD], Виктор Стрелец [MD], ZaO [MD]

ПАРТНЕРЫ

Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств / Альянс Велосипедистов Кишинева (ABC) / Детская Школа Изобразительного Искусства им. Ал. Щусева / Коалиция Независимого Культурного Сектора РМ / Ресурсный Центр Акколада / Ритмы Резистентности (RoR) / Центр Современного Искусства, Кишинев [ksa:k] / books for friends / Cactus klub / Arta-Azi / Casa De Creație / Cocoșul Roșu / covrig / Гараж 127 / Kolxoz / Moldox / Oberliht / Open Place / UR transformation space

СПОНСОРЫ

Министерство Культуры РМ / Управление культуры Примэрии Кишинева / Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству (SDC)CEC ArtsLink / Фонд Новой Демократии / Erasmus +

КОНТАКТЫ

email: cscirm@gmail.com
t.me/cscirm
cscirm.wordpress.com

1 thought on “#SCA2022 / Spații Culturale Alternative / Chișinău / Dubăsari / Hîrtop / Rîbnița / 3-5 iunie 2022

  1. Pingback: Vedere după “Spații Culturale Alternative” la Chișinău | Spații Culturale Alternative / 3-5 iunie 2022

Comments are closed.