Save the date #ZSP2018

– – – читайте ниже на русском языке – – –
– – – scroll down for english – – –

— RO —

Rezervă-ți timp pentru programul Zilelor Spațiului Public!

Asociația Oberliht împreună cu partenerii săi vă invită să vă rezervați în calendar datele programului Zilele Spațiului Public 2018, ediția a III-a (#ZSP2018), care se va desfășura la Chișinău și Tiraspol între 22-27 mai 2018. Această ediție are tema Culturii ca Bun Comun, iar  începând cu acest an #ZSP2018 devine o bienală de artă în spațiul public urmând a fi organizată o dată la 2 ani.
Proiectul are ca scop de a oferi pentru diferiți actori și diferite tipuri de public o platformă de discuție, sensibilizare și acțiune pe teme și inițiative ce țin de democratizarea, protejarea și deschiderea spațiului public către cetățeni prin intermediul artei.
Ediția din acest an se extinde și va cuprinde o serie de schimburi între locuitorii ambelor maluri ale Nistrului, punând în contact artiști, manageri culturali, cercetători, jurnaliști și alți lucrători din domeniul culturii din Chișinău, Bender, Tiraspol și alte orașe.
Programul #ZSP2018 cuprinde o conferință internațională, rezidențe artistice, ateliere de lucru creativ, o serie de concerte și music performances, tururi ghidate, intervenții și expoziții în spațiile publice din oraș.

Vă așteptăm! urmăriți-ne pe: oberliht.org/ și pe facebook.com/asociatia.oberliht/

A 3-a ediție a Zilelor Spațiului Public este organizată de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și alți parteneri locali și străini, și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, Institutului Suedez și Biroului Elvețian pentru Cooperare.

— RU —

Приглашаем на программу Дней Публичного Пространства!

Ассоциация Oberliht и ее партнеры приглашают Вас зарезервировать числа с 22 по 27 мая 2018 для программы Дни Публичного Пространства 2018, Выпуск III (#ZSP2018), которая пройдет в Кишиневе и Тирасполе. Тема этого выпуска Культура как Общее Благо, а начиная с этого года, биеннале #ZSP2018 в общественном пространстве будет организовано каждые два года.
Проект направлен на обеспечение различных участников и зрителей платформой для обсуждения, понимания и принятия мер по вопросам и инициативам, связанных с демократизацией, сохранностью и открытием общественного пространства посредством искусства.
Выпуск этого года расширяется и будет включать в себя серию обменов между жителями по обе стороны Днестра,объединив художников, менеджеров культуры, исследователей, журналистов и других работников в сфере культуры в Кишиневе, Бендерах, Тирасполе и других городах.
Программа # ZSP2018 включает в себя международную конференцию, художественные резиденции, творческие мастерские, а также ряд концертов и музыкальных спектаклей, экскурсий, выставок и мероприятий в общественных местах города.

Мы Вас ждем! Следите за нами на oberliht.org/ и facebook.com/asociatia.oberliht/

В 2018 году «Дни Публичного Пространства» проводятся Ассоциацией Оберлихт в сотрудничестве с Информационно-правовым центром «Априори» и другими местными и международными партнерами, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова, Шведского Института и Швейцарского Бюро по Сотрудничеству.

— EN —

Save the date for Public Space Days programme!

Oberliht Association and its partners invite everyone to save the date in your calendar for the third edition of the Public Space Days program. The event will take place between May 22-27, 2018 in Chisinau and Tiraspol. The topic of this edition is Culture as a Common Good and beginning with this year, #ZSP2018 becomes a biennial of art in public space and will be organized every two years.
The goal of the “Public Space Days” is to offer, to different stakeholders and different representatives of the public, a platform for discussion whose aim is to raise awareness and take action on topics and initiatives concerning democratization, protection and opening the public space to citizens through art.
This year’s edition will expand and will include a series of exchanges between the inhabitants of both banks of the Dniester, bringing together artists, cultural managers, researchers, journalists and other cultural operators from Chisinau, Bender, Tiraspol and other cities.
#ZSP2018 program includes an international conference, artistic residencies, creative workshops, a series of concerts and music performances, guided tours, interventions and exhibitions in public spaces.
We are waiting for you!
follow us on: oberliht.org/ and on facebook.com/Oberliht/

In 2018, the Public Space Days it is organized by Oberliht Association in cooperation with the “Apriori” Center and other local and international partners within the framework of the “Support for Confidence Building Measures” program, which is funded by the European Union and implemented by UNDP: Poduri de încredere peste Nistru – Bridges of Trust through the Dniester , as well as with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, the Swedish Institute and the Swiss Cooperation Office.

2 thoughts on “Save the date #ZSP2018

  1. Pingback: Fațade Publice: apel de participare pentru artiști | Zilele Spațiului Public / 22-27 mai 2018, Chișinău

  2. Pingback: Художников приглашают участвовать в художественной резиденции «Киоск» - Locals

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s