Fațade Publice – apel de participare: programul CHIOȘC AIR de rezidență pentru artiști

– – – читайте ниже на русском языке – – –
– – – scroll down for english – – –

RO
– – – – –
Fațade Publice: apel de participare
Programul CHIOȘC AIR de rezidență pentru artiști

data limită: 31 martie 2018

Asociația Oberliht în parteneriat cu Centrul de informare legală Apriori din Tiraspol lansează un apel deschis pentru artiștii din Republica Moldova (din dreapta și stânga a Nistrului), care doresc să realizeze o lucrare / intervenție artistică într-unul din cartierele rezidențiale din orașele Chișinău și Bender.
Programul de rezidență CHIOȘC AIR va avea durata de 4 săptămâni și prevede realizarea unor lucrări în zonele rezidențiale din orașele Chișinău (cartierele Botanica / Ciocana) și Bender (cartierul Solnechinii / Shelkovii). Pe parcursul rezidenței participanții vor cunoaște și vor colabora cu artiști, manageri culturali, cercetători, jurnaliști și alți lucrători din domeniul culturii din Chișinău, Bender, Tiraspol și alte orașe.
Lucrările realizate vor fi prezentate public la Chișinău și Tiraspol, în cadrul programului cultural al Zllelor Spațiului Public 2018 (22-27 mai 2018).

Perioada rezidenței: 10 aprilie – 13 mai 2018
Persoanele interesate sunt rugate sa trimită o descriere a unei idei de proiect însoțită de o scurtă biografie și 5 / 10 imagini ale proiectelor realizate în ultimii 2-3 ani la adresa info(a)oberliht.org. Dosarele să nu depășească 5 Mb
data limită: 31 martie 2018
Cheltuielile legate de participarea la program vor fi acoperite integral de organizatori, inclusiv onorariu.
Pentru orice informații vă rugăm să ne contactați la următoarele adrese: info(a)oberliht.org, tel. (+373) 22 286317

Zilele Spațiului Public este un proiect aflat la a treia ediție, care va avea loc la Chișinău, între 22-27 mai 2018, organizat și coordonat de Asociația Oberliht, în colaborare cu Centrul Apriori și cu alți parteneri locali și internaționali.
Scopul programului cultural al Zilelor Spațiului Public este de a oferi, pentru diferiți actori și diferite tipuri de public (fiecare cu diferite viziuni și abordări asupra spațiului public, a rolului artei în spațiul public, a creșterii accesului la spațiul public pentru toate grupurile sociale) o platformă de discuție, sensibilizare și acțiune pe teme și inițiative ce țin de democratizarea, protejarea și deschiderea spațiului public către cetățeni prin intermediul artei.
Ediția din 2018 va aborda tema accesului la cultură și culturii ca bun comun, cu o atenție deosebită acordată situației din cartiere și zonele rezidențiale din oraș (unele din ele fiind mai izolate de centrul orașului, unde este concentrată infrastructura culturală), încurajând utilizarea mai largă și deschisă a spațiului public, inclusiv de către artiști, ca astfel, prin artă, să se aducă în atenția societății necesitățile și problemele cu care se confruntă comunitățile. Proiectul își propune să contribuie la crearea unui circuit cultural în Chișinău prin inovație și creativitate, să susțină experimente artistice menite să consolideze comunitățile locale, încurajând interacțiunea între diferite grupuri la nivelul cartierului și stimulând coeziunea socială.

A 3-a ediție a Zilelor Spațiului Public este organizată de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și alți parteneri locali și străini, și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, Institutului Suedez și Biroului Elvețian pentru Cooperare.

RU
– – – – –
Публичные Фасады: заявка на участие
Программа резиденций для художников «КИОСК»

крайний срок подачи заявок: 31 марта 2018 г.

Ассоциация «Оберлихт» совместно с Информационно-правовым центром «Априори» из Тирасполя приглашают художников с обоих берегов Днестра для реализации художественной работы / интервенции в одном из микрорайонов Кишинёва и Бендер.
Программа художественной резиденции «Киоск» / CHIOȘC продлится 4 недели в секторах Ботаника или Чеканы в Кишинёве и в Бендерских микрорайонах Солнечный или Шёлковый. Во время резиденции участники познакомятся и будут сотрудничать с художниками, культурными менеджерами, исследователями, журналистами и другими культурными работниками из Кишинёва, Бендер, Тирасполя и других городов.
Выполненные работы будут представлены в Кишинёве и Тирасполе в рамках Дней Публичного Пространства в Кишинёве и Тирасполе с 22 по 27 мая 2018 г.

Период резиденции: с 10 апреля по 13 мая 2018 г.
Просим заинтересованных в участии отправить идею вашего проекта, прикрепив к ней краткую биографию и 5-10 фотографий выполненных работ за последние 2-3 года по адресу info(a)oberliht.org. Файлы не должны превышать 5 Мб
Крайний срок подачи заявок: 31 марта 2018 г.
Расходы, связанные с участием в программе, будут целиком покрыты за счёт организаторов, включая гонорар.

В третий раз «Дни Публичного Пространства» организуются и координируются Ассоциацией «Оберлихт» в сотрудничестве с информационно-правовым центром «Априори» и другими местными и международными партнерами, и будет проходить в Кишиневе, Бендерах и Тирасполе с 22 по 27 мая 2018 года.
Целью программы «Дни Публичного Пространства» является обеспечение различных участников и зрителей (каждого с разными взглядами и подходами к публичному пространству, роли искусства в публичном пространстве, к расширению доступа к общественному пространству для различных социальных групп) платформой обсуждения, понимания и действий по вопросам и инициативам, связанных с демократизацией, защитой и открытием публичного пространство для граждан с помощью искусства.
Будут рассмотрены вопросы доступа к культуре и культуры как общее благо, обращая особое внимание на ситуацию в жилых районах (некоторые из которых являются более удаленными от центра города, где традиционно сосредоточена культурная инфраструктура), способствуя более широкому использованию общественного пространства, в том числе художниками, таким способом, через искусство, привлекая внимание общественности к потребностям и проблемам, стоящих перед общинами. Целью проекта является содействие созданию в Кишиневе культурной сети посредством инноваций и творчества, поддержка художественных экспериментов, направленных на укрепление местных сообществ, поощряя взаимодействия между различными группами на уровне района и стимулируя социальную сплоченности.
Для получения дополнительной информации, свяжитесь с нами по электронной почте: info(a)oberliht.org или по телефону: +373 22 286317.

В 2018 году «Дни Публичного Пространства» проводятся Ассоциацией Оберлихт в сотрудничестве с Информационно-правовым центром «Априори» и другими местными и международными партнерами, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова, Шведского Института и Швейцарского Бюро по Сотрудничеству.

EN
– – – – –
Public Facades: open call
KIOSK AIR artist-in-residency program

deadline: March 31, 2018

Oberliht Association, in partnership with the Apriori Legal Information Center in Tiraspol, launches an open call for artists from the Republic of Moldova (from right and left banks of the Dniester River) who want to produce an artistic work / intervention in one of the residential areas of Chisinau and Bender cities.
The KIOSK AIR artist-in-residence program will last 4 weeks and require the realization of an artistic work / intervention in the residential areas from Chisinau (Botanica / Ciocana) and Bender (Solnechinii / Shelkoviy) neighborhoods. During the residency the participants will meet and collaborate with artists, cultural managers, researchers, journalists and other cultural workers from Chisinau, Bender, Tiraspol and other cities.
The artistic works will be presented publicly in Chisinau and Tiraspol, within the framework of the cultural program of the Public Space Days 2018 (22-27 May 2018).

Residency period: April 10 – May 13, 2018
Those interested are invited to submit a description of a project idea with a brief biography and 5-10 images of projects over the past 2-3 years at info(a)oberliht.org. Files should not exceed 5 Mb
deadline: March 31, 2018
All costs related to the participation in the program are covered by the organizers, including an honoraria.
For more information please contact us at: info (a) oberliht.org, tel. (+373) 22 286317

For the third time, the the Public Space Days are organized and coordinated by the Oberliht Association in cooperation with the Apriori Center and other local and international partners and will be held in Chisinau, Bender and Tiraspol from May 22nd to 27th, 2018.
The main goal of the “ Public Space Days ” program is to provide various participants and viewers (each with different views and approaches to public space, the role of art in public space, to expand access to public space for various social groups) a platform for discussion, understanding and action on issues and initiatives related to democratization, protection and the opening of public space for citizens through art.
The issues of access to culture and culture as a common good will be considered, paying special attention to the situation in residential areas (some of which are farther from the city center, where cultural infrastructure is traditionally concentrated), promoting wider use of the public space, including artists, in this way, through art, drawing public attention to the needs and problems facing the communities. The aim of the project is to promote the creation of a cultural network in Chisinau through innovation and creativity, supporting artistic experiments aimed at strengthening local communities, encouraging interaction between different groups at the district level and stimulating social cohesion.

In 2018, the Public Space Days it is organized by Oberliht Association in cooperation with the “Apriori” Center and other local and international partners within the framework of the “Support for Confidence Building Measures” program, which is funded by the European Union and implemented by UNDP: Poduri de încredere peste Nistru – Bridges of Trust through the Dniester , as well as with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, the Swedish Institute and the Swiss Cooperation Office.

parteneri media:

finanțatori:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s