Fațade Publice: apel de participare pentru cercetători

– – – читайте ниже на русском языке – – –

RO
– – – – –

Faţade Publice: apel de participare pentru cercetători
data limită: 19 martie 2018

Asociaţia Oberliht în parteneriat cu Centrul de informare legală Apriori din Tiraspol lansează un apel de participare destinat lucrătorilor din domeniul culturii şi cercetătorilor interesaţi în explorarea potenţialului cultural al cartierelor rezidenţiale din oraşele Chişinău şi Bender / Tiraspol.

Obiectivele cercetarii:

  1. Identificarea instituţiilor socio-culturale (center de creaţie, bibliotecile, cluburile, cinematografe, situri şi monumente etc.) din sectoarele Botanica şi Ciocana din Chişinău, care au prestat servicii culturale populaţiei în perioada sovietică (lucrul cu arhiva, realizarea unor interviuri cu foşti lucrători ai acestor instituţii);
  2. Evaluarea situaţiei la zi, analiza metodologiilor de lucru, a programelor şi a grupurilor ţintă cu care lucrează instituţiile culturale astăzi (documentarea transformărilor prin care au trecut acele instituţii şi activităţii lor, identificarea noilor iniţiative culturale din cartiere, includerea acestora pe harta Chişinăului cultural): https://chisinaucultural.crowdmap.com/
  3. Elaborarea unui chestionar cu scopul identificării nevoilor culturale pe care le pot avea locuitorii din zonele rezidenţiale; distribuţia lui în cartierele Botanica (str. Teilor / str. Independenţei) şi Ciocana (str. Maria Drăgan), cu ajutorul studenţilor de la Facultatea Filosofie şi Antropologie a Universităţii de Stat din Moldova.

Mărimea lucrării scrise va avea cca 5-7 pagini, iar analiza şi sinteza chestionarelor încă 2-3 pagini, pentru a fi publicate ulterior.

Rezultatele cercetării vor fi prezentate public în cadrul programului Zilelor Spaţiului Public – ediţia a 3-a (22-27 mai 2018) şi sub forma unei vizite la câteva instituţii identificate.

Perioada de realizare a cercetării este 26 martie – 15 mai 2018

Persoanele interesate sunt rugate sa-şi înainteze candidatura pînă la data de 19 martie 2018 şi să expedieze o scrisoare-propunere însoţită de CV la adresa de email: info (a) oberliht.org , nn care să menţioneze activităţile similare la care au luat parte .

Această lucrare va fi remunerată.

A 3-a ediţie a Zilelor Spaţiului Public information office of the President of the Republic of Moldova Asociaţia Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori şi cu alţi parteneri locali şi internaţionali, şi se va desfăşura în oraşele Chişinău, Bender şi Tiraspol între 22-27 mai 2018.

Scopul programului Zilelor Spaţiului Public dee dei of the public, pentru diferiţi actori şi diferite tipuri de public (fiecare cu diferite viziuni şi abordări asupra spaţiului public, a rolului artei în spaţiul public, a creşterii accesului la spaţiul public pentru diferite grupuri sociale) o platformă de discuţie, sensibilizare şi acţiune pe teme şi iniţiative ce ţin de democratizarea, protejarea şi deschiderea spaţiului public către cetăţeni prin intermediul artei.

Ediţia a 3-a va aborda tema accesului la cultură şi culturii ca bun comun , cu ootenie deosebită acordată situaţiei din cartiere rezidenţiale (unele din ele fiind mai retras de centrul oraşului, unde, tradiţional, este concentrată infrastructura culturală), încurajând utilizarea mai larga a spaţiului public, inclusiv de către artişti, ca astfel, prin artă, să se aducă în atenţia societăţii necesităţile şi problemele cu care se confruntă comunităţile. Proiectul îşi propune să contribuie la crearea unui circuit cultural în Chişinău prin inovaţie şi creativitate, să susţină experimente artistice menite să consolideze comunităţile locale, încurajând interacţiunea între diferite grupuri la nivelul cartierului şi stimulând coeziunea socială.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin email: info (a) oberliht.org, tel .: 022 286317

A 3-a ediţie a Zilelor Spaţiului Public este realizată în colaborare cu Centrul Apriori şi alţi parteneri locali şi străini, şi beneficiază de programul “Sūtinėsa măsurilor de promovare a încrederii” finanţat de Uniunea Europeana ši implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Bridges of confidence across the Dniester , precum şi de susţinerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării a Republicii Moldova, Institutului Suedez şi Biroului Elveţian pentru Cooperare.

RU
– – – – –
Публичные фасады: Заявка на участие для исследователей
Крайний срок подачи: 19 марта 2018 г.
Ассоциация «Оберлихт» в партнёрстве с Информационно-правовым центром «Априори» из Тирасполя объявляют о запуске призыва к участию работников культуры и исследователей, заинтересованных в изучении культурного потенциала жилых районов в Кишинёве и Бендерах/Тирасполе.
Цели исследования:
1. Выявление социально-культурных учреждений (культурных центров, библиотек, клубов, кинотеатров, публичных мест и памятников и т. д.) в любом микрорайоне Бендер или Тирасполя, которые обеспечили культурные услуги населению в советское время (работа с архивом, проведение интервью с бывшими работниками этих учреждений);
2. Оценка текущей ситуации, анализ рабочих методологий, программ и целевых групп, с которыми сегодня работают культурные учреждения (документирование преобразований, через которые эти институты прошли, и их деятельность, выявление новых культурных инициатив в районах).
3. Разработать опросник для определения культурных потребностей жителей в жилых районах.
Объем письменной работы будет составлять около 5-7 страниц, а анализ и обобщение опросников еще 2-3 страницы, которые позже будут опубликованы.
Результаты исследования будут публично представлены в рамках проекта «Дни публичного пространства» – который пройдёт в третий раз (с 22 по 27 мая 2018 года) и во время визитов в несколько определенных учреждений.
Период исследования: с 26 марта по 15 мая 2018 г.
Заинтересованным лицам предлагается представить свою кандидатуру до 19 марта 2018 года и отправить письмо-предложение вместе с резюме на адрес электронной почты: info(a)oberliht.org, в котором должна быть перечислена аналогичная деятельность, в которой приняли участие претенденты.
Эта работа будет оплачена.
В третий раз «Дни публичного пространства» организуются и координируются Ассоциацией «Оберлихт» в сотрудничестве с информационно-правовым центром «Априори» и другими местными и международными партнерами, и будет проходить в Кишиневе, Бендерах и Тирасполе с 22 по 27 мая 2018 года.
Целью программы «Дни публичного пространства» является обеспечение различных участников и зрителей (каждого с разными взглядами и подходами к публичному пространству, роли искусства в публичном пространстве, к расширению доступа к общественному пространству для различных социальных групп) платформой обсуждения, понимания и действий по вопросам и инициативам, связанных с демократизацией, защитой и открытием публичного пространство для граждан с помощью искусства.
Будут рассмотрены вопросы доступа к культуре и культуры как общее благо, обращая особое внимание на ситуацию в жилых районах (некоторые из которых являются более удаленными от центра города, где традиционно сосредоточена культурная инфраструктура), способствуя более широкому использованию общественного пространства, в том числе художниками, таким способом, через искусство, привлекая внимание общественности к потребностям и проблемам, стоящих перед общинами. Целью проекта является содействие созданию в Кишиневе культурной сети посредством инноваций и творчества, поддержка художественных экспериментов, направленных на укрепление местных сообществ, поощряя взаимодействия между различными группами на уровне района и стимулируя социальную сплоченности.
Для получения дополнительной информации, свяжитесь с нами по электронной почте: info(a)oberliht.org или по телефону: +373 22 286317.

В 2018 году «Дни Публичного Пространства» проводятся в сотрудничестве с информационно-правовым центром «Априори» и другими местными и международными партнерами, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООН: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова, Шведского Института и Швейцарского Бюро по Сотрудничеству.

Public Facades: Application for participation for researchers
Deadline:  March 19, 2018.

Oberliht Association in partnership with the Information and Legal Center “Apriori” from Tiraspol launches an open call for cultural workers and researchers interested in studying the cultural potential of residential areas in Chisinau and Bender / Tiraspol.

Objectives of the study:

  1. Identification of socio-cultural institutions (cultural centers, libraries, clubs, cinemas, public places and monuments, etc.) in the area of ​​Botanica and Ciocana in Chisinau, which provided cultural services to the population during the Soviet era (work with the archive, interview with former employees of these institutions);
  2. Assessing the current situation, analyzing the working methodologies, programs and target groups with which cultural institutions work today (documenting the transformations through which these institutions have passed and their activities, identifying new cultural initiatives in the districts, and introducing them into the cultural map of Chisinau): https : //chisinaucultural.crowdmap.com/
  3. Develop a questionnaire to determine the cultural needs of residents in residential areas; his distribution in the vicinity of Botanica (Teilor / Independence Street) and Ciocana (Maria Dragan St.) with the help of students of the Faculty of Philosophy and Anthropology, State University of Moldova.

The volume of written work will be about 5-7 pages, and the analysis and synthesis of the questionnaires will be 2-3 pages later, which will be published later.

The results of the research will be publicly presented within the framework of the “Public Space Days” project – which will be held for the third time (May 22-27, 2018), and during visits to several designated institutions.

The study period is March 26 – May 15, 2018.

The interested persons are invited to submit their candidacy by March 19, 2018 and send the letter-proposal together with the resume to the e-mail address: info (a) oberliht.org , in which the similar activity should be listed in which the applicants took part.

This work will be paid .

For the third time, the the Public Space Days  are organized and coordinated by the Oberliht Association in cooperation with the Apriori Center and other local and international partners and will be held in Chisinau, Bender and Tiraspol from May 22nd to 27th, 2018.

The main goal of the “ Public Space Days ” program is to provide various participants and viewers (each with different views and approaches to public space, the role of art in public space, to expand access to public space for various social groups) a platform for discussion, understanding and action on issues and initiatives related to democratization, protection and the opening of public space for citizens through art.

The issues of access to culture and culture as a common good will be considered, paying special attention to the situation in residential areas (some of which are farther from the city center, where cultural infrastructure is traditionally concentrated), promoting wider use of the public space, including artists, in this way, through art, drawing public attention to the needs and problems facing the communities. The aim of the project is to promote the creation of a cultural network in Chisinau through innovation and creativity, supporting artistic experiments aimed at strengthening local communities, encouraging interaction between different groups at the district level and stimulating social cohesion.

For more information, contact us by e-mail: info (a) oberliht.org or call 022 286317.

In 2018, the “Public Space Days” it is organized in cooperation with the “APriori” Center and other local and international partners within the framework of the “Support for Confidence Building Measures” program, which is funded by the European Union and implemented by UNDP: Poduri de încredere peste Nistru – Bridges of Trust through the Dniester , as well as with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova, the Swedish Institute and the Swiss Cooperation Office.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s