Dreptul la oraş / Dreptul la cultură – conferință, Право на город / Право на культуру – конфереция, Right to the city / Right to culture – conference, 8 octombrie 2015, 13:00-20:00

– – – читайте ниже на русском / scroll down for english – – –

RO
– – – – –

conferinţa regională „Dreptul la oraş / Dreptul la cultură”
organizatorul conferinţei: Asociația Oberliht
coordonatori: Vladimir US, Vitalie SPRÎNCEANĂ
locul: Chişinău, Casa Zemstvei Guberniale, Sala Mică (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
data: 8 octombrie 2015, 13:00-20:00

Motivaţie: Conferinţa „Dreptul la oraş/Dreptul la cultură” urmăreşte să investigheze peisajul schimbător al culturii şi democraţiei în oraşul post-socialist. Aceasta îşi propune să dezvolte o reflecţie asupra următoarei întrebări: cum putem noi – ca lucrători culturali, cetăţeni, cercetători academici, activişti, factori de decizie – să creăm şi să dezvoltăm o democraţie mai inclusivă în oraş, atât în sfera politică, cât şi în cea culturală?

Căderea socialismului în 1989 a însemnat, pentru oraşele din fosta lume socialistă, o transformare masivă a naturii şi dimensiunii autorităţii publice. Pe de o parte, interesele economice puternice, mobilizate de actori locali şi transnaţionali, au început să exercite mai multă presiune asupra structurii oraşelor în creştere, ajungându-se până la situaţia că multe administraţii locale acţionează acum pentru a acomoda interesele de „afaceri” din oraş în mod prioritar, în loc să protejeze interesele cetăţenilor oraşului. Aceste alianţe privat-politice (numite eronat private-publice) au condus la excluderea cetăţenilor din procesul decizional. Încadrăm această problemă în termenul: dreptul la oraş.
Pe de altă parte, din cauza reducerii fondurilor pentru cultură, dar şi din cauza modelelor moştenite de organizare a procesului cultural sau a preferinţelor politice ideologice, administraţiile locale au susţinut de regulă numai anumite forme de cultură (organizate de Uniunile de Creaţie, de exemplu, punând accentul pe folclor şi formele de artă tradiţionale), neglijând în acelaşi timp în totalitate practicile de arte contemporane, precum arta publică şi intervenţiile artistice, proiectele de artă comunitară, dansul contemporan, performance etc. Foarte adesea oraşelor le lipsesc mecanismele de transparenţă asupra modului în care sunt alocate resursele austere pentru cultură. Ca rezultat, sectorul cultural independent este subfinanţat şi lăsat pe cont propriu. Încadrăm acest subiect sub termenul: dreptul la cultură.

Subiecte de discuție: Ce este dreptul la oraş? Cum am putea să majorăm participarea cetăţenilor la procesul decizional de la nivelul vecinătăţii până la nivelul întegului oraş? Cum putem mări transparenţa autorităţilor? Cum putem să facem instituţiile mai deschise la dialog şi să reacţioneze mai mult la cererile cetăţenilor? Cum am putea imagina instituţii noi pentru ca dreptul la oraş să devină realitate?
Care este rolul culturii în avansarea democraţiei în oraş? Cum poate cultura independentă să devină un instrument puternic pentru schimbare socială? Cum să le oferim tuturor acces liber, nelimitat şi sustenabil la bunurile culturale? Care sunt cele mai bune practici pentru a asigura sustenabilitatea sectorului cultural independent?

Aceste întrebări (şi încercările de a răspunde la ele) sunt subiectele conferinţei „Dreptul la oraş/Dreptul la cultură”, care urmează să aibă loc la Chişinău, pe 8 octombrie 2015.
Scopul: Scopul acestei conferinţe este să adune împreună creatori de politici, activişti, lucrători culturali, practicanţi şi cercetători academici implicaţi în mişcările dreptul la oraş/dreptul la cultură. Ei îşi vor împărtăşi ideile, experienţele şi vederile asupra unor subiecte precum politicile democratice urbane, controlul social şi transparenţa, inovaţia instituţională la nivel de guvernare, bunurile comune, cultura şi democraţia în oraş.

Scopul acestui eveniment este unul dublu. Pe de o parte, el va contribui la introducerea acestor subiecte pe agenda publică a Chişinăului. Activişti locali, lucrători culturali şi factori de decizie se vor familiariza cu subiectele şi practicile legate d dreptul la oraş. În acest mod va fi realizată o conexiune între contextul Chişinăului şi experienţele şi practicile regionale. Pe de altă parte, evenimentul va ajuta la crearea de poduri şi reţele de colaborare între activiştii locali şi activişti din alte regiuni.

PROGRAM

8 octombrie 2015

13:00-13:45
Dreptul la oraș. De la teorie la practici
vorbitor: Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD]
Noțiunea ”dreptul la oraș” a apărut într-un context politico-filozofic specific: cel al revoltelor studențești din mai 1968 în Franța. Henri Lefebvre, cel care a elaborat termenul, se referea la dreptul legitim al locuitorilor orașului de a participa activ la deciziile care afectează dezvoltarea orașului. Din 1968 pînă acum, termenul a ajuns să însemne nu doar un concept teoretic, ci și un program concret de politici, mecanisme și instituții care asigură democratizarea procesului decizional în oraș, participarea cetățenilor, incluziunea vocilor minoritare etc.
Prezentarea va oferi un scurt istoric al sensurilor ”dreptului la oraș” dar și un sumar al practicilor derivate din acest concept în diferite contexte urbane.
Sesiune de întrebări și răspunsuri.

13:45-13:50
pauză

13:50-14:40
Creșterea participării cetăţenilor la guvernarea urbană
participanți: Vitalii VOZNOI [MD] (Combaterea schemelor de corupție în cazurile de construcții ilegale), Oleg BREGA [MD] (Microfonul Liber), Dorin CUROȘU [MD] (Inițiative locale în cartiere rezidențiale)
moderator: Vitalie SPRÎNCEANĂ

14:40-15:00
Pauză

15:00-16:20
Instrumente noi care să permită control civic (creșterea transparenţei în oraş)
vorbitor: Enric SENABRE (Goteo) “Goteo: valori civice și consecințele transparenței în crowdfunding”. O prezentare despre avantajele strategiilor crowdfunding, dar și despre provocările legate de anumite aspecte politice, economice și morale ale crowdfunding-ului.
participanți: Vladimir US [MD] (Aici Chisinaul Civic!), Ghenadie BREGA [MD] (Curaj.TV) “Instrumente media de promovare a activismului civic”, Taras KAIDAN [UA] ”(Hmarochos), David JUAREZ [ES] (straddle3.net)
moderator: Vitalie SPRINCEANA

16:20-17:05
Pauză de cafea

17:05-17:50
Strategii inclusive pentru oraş şi dezvoltarea culturală
vorbitor: Raluca IACOB-POP (Asociația MetruCub – resurse pentru cultură) [RO]
Strategiile sunt instrumente de politică publică necesare bunei guvernări, pentru care însă adesea nici administrația publică, nici operatorii culturali, nici cetățenii nu sunt pregătiți. Cum creștem asumarea sa de către administrația publică și capacitatea sa de ghida și orienta acțiunile culturale realizate cu fonduri publice? Cum ne asigurăm că o strategie va reflecta binele comun al comunității pe termen lung și despre care comunitate este vorba atunci când vorbim despre o strategie culturală?
Sesiune de întrebări și răspunsuri.

17:50-17:55
Pauză

17:55-18:45
De la re-acțiunie la pro-acțiune. Inițiative civice și culturale din Chișinău
vorbitori: Victor CHIRONDA (Scuarul Cehov – un spațiu public pentru oameni), Maria POPOVA (Iarba Urbană), Ana ȘANDRA (Revitalizarea zonelor istorice verzi prin inițiative de reamenajare) Lilia NENESCU (Parcul Zaikin), Nicolai CHIRNEV (Cinema multifuncțional în aer liber)

18:45-19:00
Pauză de cafea

19:00-20:00
Practici artistice care reflectă şi promovează dreptul la oraş
vorbitori: Vladimir US [MD], Ovidiu ANTON [AT], Elisabeth KOVTIAK (Centrul pentru Artă Contemporană din Belarus) [BY], Cecylia MALIK [PL] , Cezar LAZARESCU [RO].
moderator: Ovidiu TICHINDELEANU [RO/MD]

Zilele Spațiului Public 2015 reprezintă un program de ateliere, conferințe, întîlniri și dezbateri publice însoțite de un program cultural, inițiate cu scopul atragerii atenției publicului larg, societății civile și autorităților publice asupra nevoii de a proteja și dezvolta spațiile publice drept parte a unei infrastructuri democratice necesare oricărui oraș.

Programul ZSP este susținut de către Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Adițional proiectul beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Forumului Cultural Austriac și Institutului Adam Mickiewicz din Varșovia.

RU
– – – – –

региональная конференция: «Право на город / Право на культуру»
организатор: Ассоциация Оберлихт
к
оординаторы: Владимир Ус, Виталие Спрынчанэ

место: Кишинев, Zpatiu (ул. А. Щусев,103)
дата: 8 октября 2015, 13:00-20:00

Цель: Конференция «Право на город/Право на культуру» преследует задачу изучить изменяющийся пейзаж культуры и демократии в пост-социалистическом городе. Предлагается задуматься над следующими вопросами: как можем мы, как культурные жители, граждане, активисты, исследователи, те, кто участвуют в принятии решений, создать и развить более всеобъемлющую демократию в городе, в политике и в культуре?

Падение социализма в 1989 году означало для социалистических городов масштабные изменения в природе и масштабах публичной власти. С одной стороны, сильные экономические интересы, мобилизировавшие местных и международных агентов, начали оказывать давление на структуру роста городов, достигая ситуации сегодняшнего дня, когда большинство местной администрации действует в превую очередь в интересах своего «бизнеса», вместо того, чтобы защищать интересы граждан. Это понятие «частное-политическое» (называемое ошибочно «частное-общественное») привело к исключению граждан из процесса принятия решений. Эта проблема входит в понятие: право на город.

С другой стороны, из-за снижения фондов на культуру, а также из-за приобретенных моделей организации культурного процесса, или идеологических политических предпочтений, местная власть поддерживала только определенные культурные формы (организованные различными Союзами, например, ставя акцент на фольклор и традиционные формы искусства), отметая почти полностью практику современного искусства, общественного искусства и творческих вмешательств, современного танца, перформанса и так далее. Часто городам не хватает механизма прозрачности в процессе выделения реесурсов строго на культуру. В результате независимый культурный сектор финансируется недостаточно, или оставлен на самовыживание. Эта проблема входит в понятие: право на культуру.

Темы для обсуждений: Что такое право на город? Как мы можем увеличить участие граждан в процессе принятия решения от соседского уровня, до уровня всего города? Как можно увеличить транспарентность властей? Как сделать учреждения более открытыми к диалогу и реакции на запросы жителей? Какими мы видим новые учреждения, которые сделали бы право на город реальностью? Какова роль культуры в процессе продвижения демократии в городе? Как может независимая культура стать инструментом для изменения общества? Как предоставить всем свободный, неограниченный и постоянный доступ к культурным благам? Какие существуют практики для обеспечения постоянного функционирования независимого культурного сектора?

Все эти вопросы (и попытки ответить на них) являются темой конференции «Право на город/Право на культуру», которая пройдет 8 октября, 2015 года в Кишиневе.
Задача: Конференция ставит своей задачей собрать вместе активистов, работников культуры, практиков и академических исследователей, вовлеченных в движение «право на город/право на культуру». Они будут обмениваться идеями, опытом и взглядами касательно демократических городских политик, социального контроля и прозрачности, институциональных инноваций на правительственном уровне, общественных благ, культуры и демократии в городе.

С одной стороны, задачей конференции является внести в ежедневник кишиневской общественности данные темы. Путем общения между участниками создастся мост между опытом Кишинева и региональными практиками. С другой стороны, событие поможет наладить мосты и сети сотрудничества между местными активистами и региональными.

ПРОГРАММА

8 октября 2015

13:00 – 13:45
Право на город: от теории к практике
Виталий Спрынчанэ [MD]

13:45-13:50
Пауза

13:50-14:40
Увеличение участия граждан в городском управлении
при участии: Олег Брега [MD] (Curaj.tv), Дорин Курошу [MD] (Ассоциация жителей Чекан), Виталий Возной [MD] (организация «Любимый город»).
модератор дискуссии: Виталий Спрынчанэ [MD]

14:40-15:00
Пауза

15:00-16:20
Новые инструменты для гражданского контроля (увеличение транспарентности в городе)
при участии: Енрик СЕНАБРЕ (Goteo) [ES]. Презентация о возможностях стратегий кроудфандинг, а также о их политических, экономических и моральных аспектах.
участники: Геннадий Брега [MD] (Curaj.tv), Владимир Ус [MD] (Гражданский Кишинев), Тарас Кайдан [UA] (Хмарочос), Давид ХУАРЕС [ES] (Straddle3.net)
Модератор дискуссии: Виталий Спрынчанэ [MD]

16:20-17:05
Пауза на кофе

17:05-17:50
Статегии для города и культурного развития
Ралука Якоб-Поп [RO] (организация «MetruCub – resurse pentru cultură»)

17:50-17:55
Пауза

17:55-18:45
От реакции к действию. Гражданские культурные инициативы Кишинева
участники: Виктор Киронда (Сквер Чехова), Лилия Ненеску (Парк им. Заикина), Мария Попова (Iarba Urbană), Анна Шандра (Парки будущего), Николай Кирнев (Кинематограф под открытым небом).
Круг вопросов-ответов

18:45-19:00
Пауза

19:00-20:00
Художественные практики, отражающие и продвигающие право на город
участники: Овидиу Антон [АТ], Элизабет Ковтиак [BY] (Центр современного искусства), Сесилия Малик [PL], Владимир Ус [MD] (Ассоциация Оберлихт), Чезар Лэзэреску [RO]
модератор дискуссии: Овидиу Цикинделяну [RO/MD]

Программа Дней Публичного Пространства включает в себя ателье, конференции, встречи и общественные дебаты, сопровождаемые культурной программой. Дни проводятся с целью привлечения внимания широкой общественности, гражданского общества и местной администрации к вопросам защиты и развития общественных пространств, являющихся частью необходимой демократической инфраструктуры.

Дни Публичного Пространства организованы в рамках проекта «Коллективное Действие для Общественного Блага» при поддержке Европейского Культурного Фонда: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/
Также проект поддержан Министерством культуры РМ, Австрийским Культурным Фондом и Институтом Адама Мицкевича из Варшавы.

EN
– – – – –

regional conference “Right to the city / Right to culture”
conference organizer: Oberliht Association
coordinators: Vladimir US, Vitalie SPRINCEANA
location: Chisinau, Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)
dates: October 8, 2015, 13:00 – 20:00

Motivation: The conference Right to the city/Right to culture aims to investigate the changing landscapes of culture and democracy in the post-socialist city. It aims to foster reflection on the question: how can we – as cultural workers, citizens, scholars, activists, decision makers – create and develop a more inclusive democracy in the city, both in the political and cultural sphere?

The dissolution of socialism in 1989 meant, for cities in the former socialist world, a massive change in the nature and the scope of public authority. On the one hand, powerful economic interests driven by local and transnational actors started to put more pressure on the governing bodies of cities, to the extent that many local administrations are acting now in order to accommodate the interests of the ”business” in the city in the first place, rather than protecting the public interest of the citizens of the city. These private-political alliances (called mistakenly private-public) have lead to the exclusion of the citizens from the decision-making process. We frame this problem under the term: right to the city.
On the other hand, because of the reduction of funds for culture but also inherited models of organizing the cultural process or political-ideological preferences, local administrations have usually supported only certain forms of culture (organized by Creative Unions, for example, putting emphasis on folklore and conventional art forms), while totally neglecting contemporary art practices such as performances, public art, interventions, contemporary dance etc. Very often cities lack transparent mechanisms about the way in which the scarce resources for culture are being allocated. As a result, the independent cultural sector is underfunded and left on its own. We frame this issue under the term: right to culture.

Tentative topics: What is right to the city? How can we increase the participation of citizens in the decision making process from the level of neighborhood to the level of the entire city? How can we increase the transparency of authorities? How can we make the institutions more open to dialogue and more responsive to demands from citizens? What kind of new institutions can we imagine for the right to the city to become a reality?
What is the role of culture in the advancement of democracy in the city? How can independent culture become a powerful tool for social change? How to provide everyone free, unlimited and sustainable access to cultural goods? What are the best practices to ensure the sustainability of the independent cultural sector?

These questions (and the attempts to answer them) are the subject of the conference ”Right to the city/Right to culture” which is to be held in Chisinau, on October 8th, 2015.

Aim. The purpose of this conference is to bring together policymakers, activists, cultural workers, practitioners and scholars involved in the right to the city/right to culture movements. They will share their ideas, experiences and insights on topics such as democratic urban policies, social control and transparency, institutional innovation on governance level, the commons, culture and democracy in the city.

The aim of this event is twofold. On the one hand it should help introduce these topics on the Chisinau public agenda. Local activists and policymakers will get familiar with the topics and practices related to the right to the city. In this way a connection between the local context and regional experiences and practices will be realized. On the other hand, the event will help build bridges and networks of collaboration between local activists and activists from other regions.

PROGRAM

October 8, 2015

13:00-13:45
Right to the city. From theory to practice
speakers: Vitalie SPRINCEANA [MD]
The notion “the right to the city” appeared in a specific political – philosophic context and namely, the student insurgence from May 1968 in France. Henri Lefebvre, who has created the term, was referring to the legitimate right of the inhabitants of the city to actively participate in the decision making process that affects the development of the city. Since 1968 and until nowadays, the meaning of the term has shifted from theoretical concepts, and it also means a concrete program of policies, mechanisms and institutions that ensure the democratization of the decision making process in the city, the participation of the citizens, the inclusion of minority voices, etc.
The presentation will offer a short historical background of the meanings of “the right to the city”, but also a summary of the practices that have derived from this concept within different urban contexts.
Q&A session

13:45-13:50
pause

13:50-14:40
Increasing citizens’ participation in urban governance
participants: Vitalii VOZNOI [MD] (Fighting Illegal Construction schemes), Oleg BREGA [MD] (Free Microphone), Dorin CUROSU [MD] (local initiatives in residential areas), followed by a discussion
moderated by Vitalie SPRINCEANA [MD]

14:40-15:00
coffee

15:00-16:20
New tools for civic control (increasing transparency in the city)
speakers: Enric SENABRE (Goteo) [ES]
Goteo: civic values and implications of openness in crowdfunding”. A presentation about the learnings but also challenges we see in political, economic and even moral issues around crowdfunding.

participants: Vladimir US [MD] (Aici Chisinaul Civic!), Ghenadie BREGA [MD] (Curaj.TV), Taras KAIDAN [UA] (Hmarochos), David JUAREZ [ES] (Straddle3.net), followed by a discussion
moderated by Vitalie SPRINCEANA [MD]

16:20-17:05
coffee

17:05-17:50
Inclusive strategies for the city and cultural development
speakers: Raluca POP (MetruCub – resources for culture) [RO]
Strategies are public policy instruments, needed for good governance, for which however public administration, cultural operators, and citizens are not prepared. How can we strengthen the engagement of the public administration and its capacity to guide and direct the cultural actions organized with public funds? How do we ensure that a strategy shall reflect the common good of a community on a long term and what community do we talk about, when we talk about cultural strategy?
Q&A session

17:50-17:55
pause

17:55-18:45
From re-action to pro-action. Civic and cultural initiatives in Chisinau
speakers: Victor CHIRONDA [MD] (The Chekhov Square – a public spaces for the people), Maria POPOVA (Iarba Urbana) [MD], Ana ȘANDRA (Revitalization of historical green areas through redevelopment initiatives) [MD], Lilia NENESCU (Zaikin Park) [MD], Nicolai CHIRNEV (Multifunctional Open Air Cinema ) [MD]
Q&A session

18:45-19:00
pause

19:00-20:00
Artistic practices that reflect and enforce the right to the city
speakers: Vladimir US (Oberliht) [MD], Ovidiu ANTON [AT], Elisabeth KOVTIAK (Center for Contemporary Arts in Minsk) [BY], Cecilya MALIK [PL], Cezar LAZARESCU [RO], followed by a discussion
moderated by Ovidiu TICHINDELEANU [RO/MD]

The Public Space Days 2015 represent a program of workshops, conferences, meetings and public debates joined by a cultural program, initiated in order to attract the attention of the wide public, of the civil society and public authorities on the need to protect and develop public spaces as part of a necessary democratic infrastructure.

The ZSP program is supported by the European Cultural Foundation, as part of project Collective Action for the Commons: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/ Additionally the project benefits from the support of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova, Austrian Cultural Forum and Adam Mickiewicz Institute from Warsaw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s